تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۸۲

پیام: رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیرعمدی، از مصادیق تشدید مجازات مرتکب است، لذا تعیین دو مجازات برخلاف قانون می‌باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع.، متولد ۱۳۷۲، شغل آزاد، اهل و ساکن تهران، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، آزاد با قرار قبولی وثیقه، دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی مرحوم م. در مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ مطابق با هشتم جمادی الاولی هجری قمری با موتورسیکلت به شماره انتظامی.... به میزان پنجاه درصد تقصیر با وصف نداشتن گواهینامه و عبور از محل ممنوع لاین ویژه اتوبوس به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و شکایت اولیای دم متوفی و نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان فنی تصادفات که مصون از اعتراض موجه باقی مانده است و گواهی پزشکی قانونی و گواهی فوت ضمیمه در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران و اقاریر صریح و روشن متهم در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص، لذا دادگاه به استناد مواد ۱۳۴ و ۴۴۷ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۸۸ و ۵۴۹ و ۴۶۲ و درجه پنجم و هفتم ناظر بر ماده ۱۹ و بندهای الف و ت از ماده ۳۷ و بند ت اقاریر موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متهم موصوف را به پرداخت نصف دیه کامله مرد مسلمان با احتساب پنجاه درصد تقصیر در حق اولیای دم متوفی که به نسبت هر یک قابل پرداخت می‌باشد و به لحاظ جنبه عمومی جرم بی احتیاطی در امر رانندگی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت ایراد صدمه بدنی غیرعمدی براثر بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه و عبور از محل ممنوع به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. مهلت پرداخت دیات از تاریخ وقوع ظرف دو سال است و انتخاب نوع آن به عهده جانی می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. از دادنامه شماره ۹۳۰۵۵۸مورخ ۲۳/۰۶/۹۳ صادره از شعبه محترم ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ب. به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی مرحوم م. به پنجاه درصد تقصیر و با وصف نداشتن گواهینامه و عبور از محل ممنوع لاین ویژه اتوبوس به پرداخت نصف دیه کامله به نسبت تقصیر در حق اولیای دم متوفی و به تحمل شش ماه حبس بابت جنبه عمومی جرم و پنج ماه دیگر بابت صدمه بدنی در اثر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه و عبور از محل ممنوع محکوم گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه در رابطه با اصل محکومیت ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه ابراز و اقامه نشده است و رأی صادره در این قسمت صحیحاً صادرشده است ولی عمل ارتکابی تعدد معنوی بوده و تعیین دو مجازات حبس مغایر قانون بوده و بایستی وفق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی یک مجازات تعیین شود و با عنایت به این که محکوم علیه پنجاه درصد مقصر بوده و جرم غیرعمدی است نامبرده مستحق تخفیف در مجازات می‌باشد، لهذا مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به تعیین حبس مستنداً به مواد ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ۶۸ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را از بابت جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت با لحاظ وضع خاص متهم در مشارکت بزه دیده در جرم ارتکابی محکوم و دادنامه تجدیدنظرخواسته را بدین کیفیت تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور