تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۸۱

پیام: اعتراض به نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ج. با وکالت... دایر بر صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکایت آقایان: ۱- الف. با وکالت آقای... ۲- ب.؛ دادگاه توجهاً به شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی نظریه های پزشکی قانونی و نظریه کارشناس رسمی در امر تصادفات که دلالت بر ورود و جرح به شکات و بی احتیاطی از ناحیه متهم را داشته با این توضیح که در مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ نظریه کارشناسی به متهم ابلاغ و اعتراضی ننمود و پس از ملاحظه دیات تعیین شده نسبت به آن اعتراض، لذا دادگاه با عنایت به ابلاغ صرف نظر از این که قبل از اعلام قطعیت گواهی پزشکی قانونی بوده در این مرحله ندارد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را به مشارالیه محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۸۸ و بندهای الف و ب و پ و ج ماده ۷۰۹ و ماده ۷۱۰ و بند الف و ب ۷۱۴ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از باب جنبه خصوصی بزه شاکی ردیف اول: ۱- کبودی اطراف چشم راست سه هزارم دیه کامل ۲- پارگی متلاحمه سمت راست صورت سه درصد دیه کامل ۳- ارش عدم توانایی انجام اعمال ضروری و مراقبت از فرد و نگه داشتن اشیاء هر دو اندام فوقانی هشتادوپنج درصد دیه کامل ۴- ارش جهت اندام های تحتانی به سختی می ایستد و بدون استفاده از وسایل کمکی قادر به ایستادن نیست سی ونه درصد دیه کامل ۵- ارش کاهش هوشیاری ده درصد دیه کامل ۶- ارش تورم اطراف چشم راست نیم درصد دیه کامل ۷- شکستگی هاشمه استخوان پیشانی در سمت راست و سقف کاسه چشم و گیجگاه راست مجموعاً سی درصد دیه کامل ۸- ارش خون ریزی روی عنکبوتیه سه درصد دیه کامل ۹- ارش له شدگی نسج مغز چهار درصد دیه کامل ۱۰- ارش اختلال در حافظه و تمرکز چهل درصد دیه کامل ۱۱- ارش میزان نقص بینایی چشم راست یک و شانزده صدم دیه کامل ۱۲- ارش کاهش توانایی جنسی نوزده درصد دیه کامل ۱۳- ارش عدم توانایی کنترل ادرار با کاهش ظرفیت مثانه بیست وچهار درصد دیه کامل ۱۴- ارش عدم توانایی دفع ده درصد دیه کامل و شاکی ردیف دوم: ۱- دو جرح دامیه سمت راست پیشانی مجموعاً چهار درصد دیه کامل ۲- جرح حارصه گونه راست یک درصد دیه کامل ۳- ساییدگی حارصه ساق راست نیم درصد دیه کامل ۴- کبودی پشت پای راست یک و نیم هزارم دیه کامل ۵- ارش تورم ساق پای راست سه هزارم دیه کامل که متهم دیات تعیین شده را ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ در حق شکات و از باب جنبه عمومی بزه با رعایت بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بنا بر اختیار تفویض شده در بند ۳۶ بخش ششم تغییرات اعمال شده در بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به رئیس قوه قضائیه متهم را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید. و در مورد دادخواست تقدیمی آقای الف. با وکالت آقای... به طرفیت آقای ج. به خواسته مطالبه خسارت و هزینه های درمانی وارده ناشی از تصادف مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و پرداخت خسارت ناشی از دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی؛ دادگاه با عنایت به نظریه مشورتی ۱۹۵۹/۷- ۱۳۸۳/۰۳/۳۰ با توجه به مفاد رأی اصداری ۵۰۶- ۱۳۷۵/۰۴/۰۵ که مستفاد از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و التفات به قواعد لاضرر و تسبیب و اتلاف مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که مازاد بر دیه باشد از قبیل هزینه های درمانی اشکال قانونی ندارد درحالی که دیات تعیین شده بیش از هزینه های اعلامی بوده و با عنایت به رأی دیوان عالی کشور ۷۱/۸۲/۱۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ که اعلام گردیده: پرداخت دیه در حقیقت همان ضرر و زیان ناشی از جرم بوده و خواهان درخواست آن را نموده است، لذا مستنداً به ماد ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان قدس - اسماعیلیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای... به وکالت از ج.، متولد ۱۳۶۹، از دادنامه شماره ۲۰۲ مورخ ۲۷/۰۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهر قدس که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات جسمانی آقایان الف. و ب. به پرداخت دیه در حق مصدومان و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی از جهت وصف عمومی جرم به نفع دولت محکوم شده اند و از رأی دادگاه وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه ای که به شماره ۵۰۰۱۰۳ مورخ ۰۷/۰۴/۹۳ ثبت دفتر گردیده اعتراض داشته و در جهت اعتراض به رأی دادگاه و دفاع از موکل خود مبنی بر بی تقصیری مطالبی را بیان داشته که دادگاه پس از وصول سابقه و ملاحظه آن به هیئت کارشناسی سه نفر ارجاع شد که هیئت سه نفره پس از بررسی و تحلیل علت تصادف علت تامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده اتومبیل سوزوکی ویتارا به شماره... به علت عدم رعایت حق تقدم عبور، نقض ماده ۱۴۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، دور زدن ناگهانی نسبت به راننده موتورسیکلت هوندا به شماره... و سرنشین مسئول تشخیص داده شد و اعلام گردیده و به دادگاه ارسال و تقدیم شده است. و به تاریخ ۳۰/۰۷/۹۳ ثبت دفتر گردیده است که پس از وصول نظریه هیئت سه نفره کارشناسی تصادفات به طرفین بالأخص وکیل تجدیدنظرخواه ابلاغ شد و در تاریخ ۱۹/۰۸/۹۳ که به شماره ۹۳۰۰۶۵۳ ثبت دفتر گردیده به نظریه هیئت سه نفره اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسی را نموده اند که باید گفت اعتراض به نظریه دلیل می خواهد و از جهتی کارشناسان صاحب فن بوده اند و در موعد مقرر تقدیم دادگاه نموده اند و موارد رد اعلام نشده است و موارد ایراد قانونی بیان نشده و مدارک و دلایل و کارشناسی انجام شده حکایت از مقصر بودن تجدیدنظرخواه راننده اتومبیل سوزوکی می‌باشد و با وضع موجود ضمن رد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه در نظریه هیئت سه نفره و عدم قناعت این دادگاه و مکفی بودن دلایل در سابقه ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه دادنامه معترض عنه به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور