تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۰۵۶

پیام: تخریب قفل به عنوان مقدمه تصرف عدوانی، مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ف.، ۶۹ ساله، شغل خانه دار، فاقد پیشینه کیفری، دایر بر تصرف عدوانی تخریب قفل شاکی در شکوائیه خود آورده است: متهم به حکم دادگاه محکوم به خلع ید و تخلیه ملک این جانب گردیده است ولی ایشان در غیاب من و با شکستن قفل در ورودی وارد منزل شده و با آوردن وسایل ملک این جانب را تصرف نموده و حاضر به تخلیه نمی‌باشد. دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست اصداری شماره ۱۱۶۹- ۱۹/۱۲/۹۲ در پی احراز مجرمیت متهم موصوف در نزد دادیار محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۱۲ تهران که به لحاظ کفایت دلایل و مدارک اعلامی شاکی که بر توجه اتهام به نامبرده اشعار داشته، بزه انتسابی را محرز دانسته هرچند که مشتکی عنه با ارائه تصویر غیر مصدق سند مالکیت خود را مالک دانسته و ادعای سابقه تصرف ۱۵ ساله نموده و مالکیت شاکی را منحصر به طبقه دوم اعلام داشته است که در انطباق با اسناد مالکیت شاکی موجه نمی‌باشد زیرا برابر مدلول دادنامه ۸۳۹- ۱۱/۰۷/۹۱ صادر از شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تهران متهم موصوف محکوم به خلع ید از ملک مذبور گردیده است. توجهاً به این که متهم موصوف دفاع موثری بر رفع توجه اتهام، به عمل نیاورده است، بنابراین بزه انتسابی متهم موصوف محرز و مسلم و به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و با لحاظ ماده ۲ و ۱۹ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم موصوف را به تحمل یک ماه حبس و رفع تصرف از ملک شاکی محکوم می‌گردد. و اما در خصوص دیگر اتهام مبنی بر تخریب قفل به لحاظ این که عمل انتسابی مقدمه اجرایی قصد مجرمانه و تصرف عدوانی است، جرم مستقلی محسوب نمی گردد پس به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت وی از اتهام تخریب صادر می‌گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران - یگانه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۵۶۰۰۰۶۷ مورخ ۱۳/۰۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران بدین شرح که تجدیدنظرخواه طی دادنامه مذکور به تحمل یک ماه حبس تعزیری و رفع تصرف از ملک موضوع شکایت آقای م. محکوم گردیده؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

آروین - امرایی