تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۸۶

پیام: ورود بدون اذن به منزل خالی از سکنه به لحاظ عدم تحقق عنف یا تهدید، مصداق بزه ورود به عنف نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، ۳۷ ساله، اهل و ساکن تهران، فعلاً با معرفی کفیل آزاد، دایر بر ورود به عنف به منزل شاکیه خانم الف.؛ از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و گزارش مأمورین انتظامی و تحقیقات انجام شده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۶ تهران و این که متهم علی رغم ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه ای نیز در دفاع از خود به این شعبه ارائه ننموده، علی هذا دادگاه اتهام انتسابی به وی را محرز و مسجل تشخیص و با انطباق عمل نامبرده با ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه وی را به تحمل شش ماه تمام حبس محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این شعبه و پس ازآن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دادگستری استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران - رضایی

رأی دادگاه

در خصوص واخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۲۰/۰۳/۹۳ که به موجب آن به اتهام ورود به عنف به منزل شاکیه به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است؛ نظر به این که نامبرده هیچ گونه دلیل و مدرکی در اثبات بی تقصیری خود به این شعبه ارائه ننموده و رأی مذکور وفق موازین قانونی و خدشه ای بر آن وارد نمی‌باشد، لذا دادگاه ضمن رد واخواهی نامبرده مستنداً به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی واخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دادگستری استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران - رضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.، ۳۷ ساله، اهل و ساکن تهران، از دادنامه شماره ۵۹۳ مورخ ۲۶/۰۶/۹۳ صادره از شعبه۱۱۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۲۰/۰۳/۹۳ برحسب شکایت خانم الف. علیه تجدیدنظرخواه از حیث اتهام ورود به منزل دیگری به عنف به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده صادر گردیده و تجدیدنظرخواه طی لایحه ای به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته و باملاحظه اوراق قضایی و گزارش مأمورین و تحقیقات معموله اولاً: منزل بدون صاحب آن بوده و بنا به گفته تجدیدنظرخواه کسی در منزل نبوده و از جهتی خانم الف. اولین کسی است که گزارش می دهد و خانه بدون صاحب منزل را بیان می کند و بعداً خانم ظ. به عنوان صاحب منزل و مادربزرگ خانم ج. اعلام شکایت و تقاضای رسیدگی را از دادگاه می نمایند. ثانیاً: قانون گذار در ماده ۶۹۴ بیان می کند هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود که در مانحن فیه انسان زنده وجود نداشت تهدید صورت گیرد و یا این که عنف محقق شود گرچه ورود به منزل دیگری بدون اذن و اجازه اشکال شرعی دارد اما با وضع موجود وصف کیفری ندارد، فلذا دادگاه با پذیرش اعتراض و به استناد جزء ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت از اتهام مندرج در رأی دادگاه بدوی جزایی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور