حمل سلاح در زیستگاه های حفاظت شده

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف حمل سلاح در زیست گاه های حفاظت شده، مصداق شروع به شکار غیرمجاز نیست.

رای دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده در خصوص شکایت مدیر پارک های ملی خ. و س. علیه آقایان 1 - ب. و 2 - س. دایر بر شروع به شکار غیرمجاز با عنایت به این که صرف حمل سلاح دلیل بر قصد شکار نمی‌باشد و با توجه به انکار شدید متهم و عدم کشف دلیل متقن و قابل قبولی که دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف نماید و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می‌گردد. ضمنا مستند به ماده 14 قانون شکار و صید رای بر استرداد وسایل توقیف شده از متهمین صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان پردیس - شیخ الحکمایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت پارک ملی خ. به تبرئه ب. و س. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پردیس که به موجب آن ب. و س. از اتهام شروع به صید غیرمجاز موضوع شکایت سازمان حفاظت محیط زیست تبرئه گردیده اند با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی آن و توجها به مندرجات پرونده خصوصا و دفاعیات متهمان و فقدان عنصر مادی بر تحقق شروع به صید چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد یا اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید ابراز و عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت ندارد، علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستندا به ماده 257 قانون مذکور با مردود دانستن اعتراض، دادنامه صادره را عینا ابرام می‌نماید.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی - نوری

منبع
برچسب‌ها