تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۲۶۷

پیام: اثبات بزه ضرب وجرح عمدی با چاقو با سوگند، صرفاً موجب پرداخت دیه است و تعزیر ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب مفاد مستندات ابرازی محکوم علیه آقای ع.، با شکایت برادرش به نام ک. به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی بدنی با چاقو و نیز تهدید با چاقو تحت تعقیب کیفری قرارگرفته است. دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۷۲۳- ۱۹/۰۸/۹۲ حکم برائت نامبرده را صادر می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی شاکی شعبه دوم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه شماره...-۲۴/۱۱/۹۲ با این استدلال که صرف نظر از اظهارات دو تن گواه در خصوص صحت ادعای شاکی با عنایت به سوگند نامبرده در دادگاه بزهکاری و اتهام را ثابت تلقی در اجرای بند ۴ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض رأی بدوی استناداً به مواد ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و بند ج ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از حیث جنبه خصوصی به پرداخت یک و نیم درصد دیه کامل بابت زخم متلاحمه نسبت به دست چپ و دو درصد دیه کامل بابت ارش محدودیت حرکتی در انگشت شصت دست چپ در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی اتهام به تحمل ۶ ماه حبس محکوم می نماید. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای اجمالاً مبنی بر این که حسب پرونده بیمارستانی که تصویر اوراقی از آن را ارائه داده شکایت اصلی شاکی از ابتدا بریدگی با شیشه بوده است و دادگاه به جای سوگند این جانب، شاکی را سوگند داده است یعنی از مدعی اخذ سوگند نموده از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای ع. نسبت به دادنامه قطعی شماره...-۲۴/۱۱/۹۲ شعبه دوم تجدیدنظر آذربایجان شرقی در آن قسمت که ناظر به محکومیت نامبرده به تحمل ۶ ماه حبس بابت جنبه عمومی اتهام می‌باشد وارد است. زیرا محکمه تجدیدنظر مستند به مواد ۲۰۱ و ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۹۲ و ادای سوگند توسط شاکی اتهام انتسابی به نامبرده را ثابت دانسته است. با توجه به این که مجازات حبس تعزیری می‌باشد و مطابق ماده ۲۰۸ همان قانون سوگند فقط موجب اثبات دیه و یا قصاص است و نه تعزیر، لذا محکومیت تعزیری به استناد سوگند واجد اشکال بوده است و تعیین مجازات حبس، علاوه بر پرداخت دیه صدمات شاکی نامتناسب و از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. با استناد به ماده ۲۷۴ قانون مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض محاکمه تجدیدنظر استان مرقوم ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور - عضو معاون

سیدکریمی - حیاتی