شرایط مسئولیت معاون جرم

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت برائت مباشر جرم، محکوم کردن معاون جرم فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

به دلالت مستندات ابرازی محکوم علیهم و مستدعیان اعاده دادرسی آقایان ع. و م. نامبردگان به اتهام معاونت در ارتکاب بزه ربودن شکات و آدم ربایی با وسیله نقلیه موتوری و واردکردن آسیب جسمی و روحی و غصب عنوان نیروی انتظامی موضوع شکایت آقایان م.الف.، ف.، ق.، م.م. و الف. تحت تعقیب کیفری قرارگرفته اند. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان... پس از رسیدگی به اتهام متهمان اصلی و محکوم علیه کنونی به شرح دادنامه شماره --- - 23/12/90 از اتهامات مذکور با توجه به استدلال مرقوم رفته در رای تبرئه می‌نماید. ولکن اتهام متهمان اصلی را غیر از ردیف اول، منطبق با ماده 585 قانون مجازات اسلامی و بازداشت غیرقانونی تشخیص و اتهام آقای ع. را از باب معاونت در بزه مذکور محرز و ثابت و در اجرای ماده مذکور و 736 و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکلای شکات و محکوم علیهم پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین مورد رسیدگی واقع و سرانجام به موجب دادنامه شماره --- - 30/10/91 با استدلالات مندرج در رای به استناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بدوی را کلا نقض و با احراز بزهکاری متهمان و به موجب قسمت اخیر آن متقاضیان اعاده دادرسی (ع. و م.) از حیث معاونت در آدم ربایی به عنف توسط وسیله نقلیه و واردکردن آسیب جسمی و روحی و غصب عنوان مامور نیروی انتظامی به استناد مواد 621 و 555 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 43 قانون مذکور به تحمل 5 سال و شش ماه حبس (بدون تفکیک اتهام) محکوم می‌نماید. پس ازآن محکوم علیهم دو نوبت از طریق دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می نمایند. شعبه --- دیوان عالی کشور به موجب آرای شماره --- - 28/0392 و 775 - 30/09/92 آن را مردود اعلام می‌نماید. پس ازآن محکوم علیهم، مستند به یک سری مدارک ازجمله تصویر آرای شماره --- - 07/05/92 صادره از شعبه اول تجدیدنظر استان قزوین در خصوص تایید برائت احد از متهمان به نام ع. و نیز دادنامه شماره --- - 18/12/92 شعبه پنجم تجدیدنظر استان مذکور در خصوص متهم دیگر به نام آقای ک.، که اتهام وی را صرفا توقیف غیرقانونی تشخیص و از اتهام آدم ربایی برائت حاصل می‌نماید، با تقدیم لایحه ای که هنگام شور قرائت می‌گردد از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می نمایند. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی و جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی محکوم علیهم آقایان ع. و م. شهرت هر دو... نسبت به دادنامه شماره --- - 30/10/91 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که متضمن محکومیت آنان به تحمل 5 سال و شش ماه حبس بابت اتهام معاونت در آدم ربایی با وسیله نقلیه موتوری و واردکردن آسیب جسمی و روحی و غصب عنوان می‌باشد، وارد است. زیرا اولا دادگاه با ذکر مبانی کلی، بدون بیان دلایل محقق اثبات اتهام و عناصر مربوط به بزه های انتسابی و تفکیک مجازات در خصوص اتهامات انتسابی به تعیین مجازات پرداخته است و از طرف دیگر احد از محکوم علیه به نام ع. که به اتهام معاونت در بزه آدم ربایی و غصب عنوان محکوم شده بود در تعاقب تجویز اعاده دادرسی شعبه --- دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره --- - 07/05/92 شعبه اول تجدیدنظر قزوین و احد دیگر از متهمان به نام ک. که به اتهام آدم ربایی محکوم گردیده بوده پس از رسیدگی مجدد به شرح دادنامه شماره --- - 18/12/92 شعبه پنجم تجدیدنظر استان قزوین برائت حاصل می نمایند، لذا با وصف تبرئه مباشر از اتهام آدم ربایی، محکومیت معاون بزه محل اشکال قانونی و مجازات تعیین شده برای وی نامتناسب می‌باشد. بنا به مراتب به شرحی که مرقوم گردیده، استنادات کلی محکمه تجدیدنظر در صدور حکم محکومیت و برائت احد از متهمان اصلی از اتهام آدم ربایی به شرح آرای یادشده فوق می‌تواند از موجبات تجدید محکمه باشد، لذا با انطباق تقاضا با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستند به ماده 274 همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان قزوین ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور - عضو معاون

سیدکریمی - حیاتی

منبع
برچسب‌ها