تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۵۷

پیام: فراهم نکردن موجبات اجرای قرار کارشناسی از سوی خواهان، مجوز صدور قرار ابطال دادخواست نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ب. با وکالت آقایان ۱- غ.ف. ۲- م.ر. به طرفیت ۱- شرکت ط. ۲- شرکت... به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و اجرای ناصحیح پروژه و تأخیر در انجام تعهدات و عدم انجام طراحی و نظارت ناصحیح طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب خسارات دادرسی، نظر باینکه دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و خواهان و وکلای محترم ایشان علی رغم اخطاریه مکرر موجبات اجرای قرار کارشناسی را فراهم ننموده‌اند و بدون اظهارنظر کارشناسی نیز اتخاذ تصمیم در ماهیت امر میسر نمی‌باشد و کارشناسی نیز از اعداد دلایل خواهان خارج شده است، لذا دادگاه مستنداً از مواد ۲۵۹ و ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ب. با وکالت آقای غ.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به خواسته‌های پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و اجرای ناصحیح پروژه و تأخیر در انجام تعهدات و عدم انجام طراحی و نظارت ناصحیح با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه خواهان بدوی موجبات اجرای قرار کارشناسی را فراهم ننموده‌اند، مفید صدور قرار ابطال دادخواست نیست. کارشناس منتخب مکلف بوده در خصوص موضوع اظهارنظر نموده و دادگاه بدوی هم مجاز در صدور قرار ابطال دادخواست نبوده‌اند. بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی باستناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار معترضٌ‌عنه پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می‌شود. رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی - امیری