رای شماره 570 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 570

تاریخ دادنامه: 14/6/1396

کلاسه پرونده: 95/628

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 3 دستورالعمل شماره 38403/60-6/2/1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی و سرپرست کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 95099-11/5/1395 اعلام کرده است که:

"حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به پیوست تصویری از گزارش بازرسی های کل استانهای اصفهان و اردبیل و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بندهای (1) و (3) دستورالعمل شماره 38403/60-6/2/1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد. به حکایت گزارش مزبور:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای رفع موانع تولید و ساماندهی واحدهای تولیدی واقع در محدوده 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری سایر مراکز استانی اقدام به صدور بخشنامه صدرالذکر عنوان روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها کرده است.

2- بند (1) بخشنامه مزبور مقرر می دارد: « صدور پروانه تولید برای محصول جدید، افزایش ظرفیت، تغییر نوع تولید و یا توسعه (اعم از همجوار یا غیر همجوار) برای واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از محدوده های مذکور برای دارندگان مجوز صنعتی (پروانه بهره برداری، کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی) به داخل شهرکها و یا نواحی صنعتی نیاز به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌باشد».

3- بند (3) بخشنامه موصوف اشعار داشته است: « مجوز دارندگان کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی در استانهای تهران، البرز و اصفهان در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست به پروانه بهره برداری تبدیل گردد.»

4- ماده (12) قانون جلوگیری از آلودگی هوا بیان می دارد: « احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد».

5- ماده (13) قانون اخیرالذکر عنوان داشته است: « وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تاسیس، رونوشتی از جواز تاسیس مربوطه را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند نمود. دارندگان جواز تاسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی و یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده (12) این قانون تعیین نمایند. صدور پروانه بهره برداری موکول به تایید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده (12) فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد».

بنا به مراتب، صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی و صنعتی وفق ماده (13) قانون جلوگیری از آلودگی هوا موکول به تایید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده (12) قانون مزبور بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد. از طرف دیگر، مستند به بند (ب) ذیل ماده (158) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واحدهای صنعتی حتی پس از احداث نیز می باید کلیه ضوابط، از جمله ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست تایید محل استقرار بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست) را رعایت نمایند، به عبارت دیگر صدور پروانه بهره برداری موکول به رعایت این ضوابط شده است. لذا بندهای (1) و (3) دستورالعمل شماره 38403/60-6/2/1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر با مواد (12) و (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب 3/2/1374) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌گردد.

خواهشمند است در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته تا نسبت به ابطال آن فرمایند. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند."

متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

" 1- صدور پروانه تولید برای محصول جدید، افزایش ظرفیت، تغییر نوع تولید و یا توسعه (اعم از همجوار یا غیر همجوار) برای واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مصوب و یا انتقال به شهرکها و یا نواحی صنعتی از محدوده های مذکور برای دارندگان مجوز صنعتی (پروانه بهره برداری، کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی) به داخل شهرکها و یا نواحی صنعتی نیاز به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌باشد.

2-...............

3- مجوز دارندگان کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی در استانهای تهران، البرز و اصفهان در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست به پروانه بهره برداری تبدیل گردد. "

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه بندهای 1 و3 دستورالعمل شماره 38403/60-6/2/1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر و مخالف مفاد مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 است، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع