رای شماره 571 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 571

تاریخ دادنامه: 14/6/1396

کلاسه پرونده: 94/1189

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پیمان مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض 0301001

گردش کار: آقای پیمان مرادی به موجب دادخواستی ابطال ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض 0301001 در خصوص عوارض اصلاح حد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می رساند، شهرداری ملایر طی مصوبات داخلی اقدام به اخذ عوارض مربوط به بهای خدمات اصلاح حد در سند مالکیت مالکان می‌نماید که این عوارض بر اساس فرمول زیرسطح کوچه ½×15×p اخذ می‌گردد تا در پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد بر اساس قانون 101 شهرداریها اصلاح حد و حدود در سند مالکیت اشاره نشود. بر مبنای قوانین وضع شده اعلام می‌دارد بر اساس باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برای انجام این امر با رعایت ماده 101 قانون شهرداریها، باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و ارائه خدمات اصلاح حدود به هر نحو در اسناد مالکیت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و از وظایف شهرداریها نیست.

بنابراین عوارض ماده 50 شهرداری ملایر و پیرو آن اخذ وجه با فرمول تعیین شده خلاف قانون و مقررات می‌باشد. لذا متمنی است با توجه به صدور آرای مشابه مبنی بر ابطال این قانون در سایر شهرها (نمونه موردی شهر یزد) تعرفه عوارض اصلاح حدود ماده 50 شهرداری ملایر نیز ابطال گردد. شرح موضوع شکایت:

این اعتراض در پی مطالبه 000/000/36 میلیون ریال شهرداری بر اساس تعرفه عوارض اصلاح حد می‌باشد. در سند مالکیت به شماره ثبتی 122/2044/502 که جهت نقل و انتقال و تسویه سایر عوارضات به شهرداری ملایر منطقه 2 مراجعه شد، شهرداری جهت اصلاح سند قدیمی و اشاره به تغییرات جدید و پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد، بر اساس فرمول اشاره شده عوارض اصلاح حد را در سند مالکیت مطالبه نموده. همچنین بیان می‌دارد جهت طرح تعیین معبر می باید 100 متر از ملک نیز به شهرداری واگذار شود و علاوه بر آن مبلغ 000/000/36 ریال نیز به حساب شهرداری ملایر واریز شود تا اصلاح حد در سند مالکیت صورت گیرد که بر اساس قوانین مطروحه، اصلاح حد و حدود در سند مالکیت به عهده شهرداری نیست که پیرو آن عوارض نیز دریافت نماید و ارگان متولی (اداره ثبت اسناد و املاک) هیچ گونه وجهی مطالبه ننموده است. "

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرا رزیر است:

" ماده 50: بهشهرداری ملایر اجازه داده می‌شود بهای خدمات اصلاح حد را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

p×15×سطح کوچه بر ملک½ = عوارض

تبصره1: به املاکی که مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر عرض معبر می گردند عوارض اصلاح حد تعلق نمی گیرد. "

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در این خصوص با رعایت ماده 101 قانون شهرداریها باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و نظر به اینکه ارائه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو در اسناد مربوطه، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و از وظایف شهرداری نیست، بنابراین ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض 0301001 تحت عنوان عوارض اصلاح حد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع