تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۵۰۴
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۹۲۰

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بند (الف) ماده ۳۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری تنها مجاز به تقلیل میزان حبس مقرر در قانون به میزان یک تا سه درجه است و مجاز به تبدیل آن نمی‌باشد و لکن این تکلیف قانونی منصرف از بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای... مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی٭۱ است که ناظر بر مجازات قانونی جرم در مواردی است که حداکثر مجازات، کمتر از ۹۱ روز حبس می‌باشد که به حکم بند یک ماده ۳ قانون مزبور مبّدل به جزای نقدی تا یک میلیون ریال شده است و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۹/۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ٭۲ نیز که ناظر بر بند ۲ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر است، متفاوت از مواردی است که دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری مبادرت بر تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز در اجرای بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌نماید. بنابراین بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مغایرتی با بند ۱ قانون وصول...... و رأی وحدت رویه ۶۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۹/۹ ندارد.
٭۱- توضیح مولفان: میزان حداقل و حداکثر جزای نقدی موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... به شرح جدول تعرفه‌های مصوب (درآمد خدمات قضائی) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ برای اجراء در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.