مورخ: ۷/۱۲/۹۲
نظریه شماره: ۲۳۴۱/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۸۶۱-۱/۱۲۷-۹۲
سوال:
چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشی ازتامین خواسته خواهان بیش ازمبلغ خسارت احتمالی اخذ شده باشد تکلیف چیست.
نظریه مشورتی:
تعیین میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته باتوجه به محتویات پرونده وادله ارائه شده از طرف خواهان به نظر قاضی صادرکننده قرار است و بعد از صدور قرار، افزایش میزان خسارت احتمالی فاقد وجاهت قانونی است لکن چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشی از تامین خواسته بیش از مبلغ خسارت احتمالی ایداع شده باشد چنانچه حکم به نفع خواهان صادر نشود وخوانده متحمل خسارت گردد مانند هرخسارت دیگری از ناحیه خوانده متضرر قابل مطالبه می‌باشد.