رای شماره 230 و231 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 174، 175/81

شاکی: آقایان علی فتاحی و محمدحسین فرزانه

موضوع: ابطال تبصره یک بند یک از قسمت (ب) بخشنامه شماره 1034/60 مورخ 30/2/1374 بانک مرکزی و مصوبه شماره 61212/ت11555ه‌ مورخ 27/2/1374 هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه 7 مهر 1381

شماره دادنامه: 230-231

مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، علی‌رغم ابطال مصوبات مورد شکایت در دیوان عدالت اداری بانک مرکزی در عمل به آنها در مورد اخذ جریمه دیرکرد از صادرکنندگان می‌باشد اعمال نموده و جریمه‌های دیرکرد دریافت نموده است. لذا با توجه به اینکه زندگی اینجانبان متلاشی شده دستور فرمایید تا بانک مرکزی مبالغی را که دریافت نموده مسترد نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به تبصره یک بند یک از قسمت (ب) بخشنامه شماره 1034/60 مورخ 1374/02/30 بانک مرکزی و تبصره یک از بند یک و مصوبه شماره 61212/ت11555ه‌ مورخ 1374/02/27 هیات وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه 87 الی 98 مورخ 1375/05/27 مغایر قانون شناخته شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به بخشنامه مذکوروجود ندارد و اعتراض شاکیان مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع