تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۷۵

پیام: شرط تحقق بزه ترک انفاق، تمکین زوجه (به استثنای موارد جواز قانونی عدم تمکین) است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. حسب شکایت خانم م. مبنی بر ایراد ضرب وجرح عمدی و ترک انفاق؛ دادگاه توجهاً به شکایت شاکیه، صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر، گزارش پزشکی قانونی و لایحه ارائه شده از ناحیه وکیل محترم شاکیه و دفاعیات بلا موثر متهم هر دو بزه منتسبه به وی محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۵۴ از قانون حمایت از خانواده متهم موصوف را به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر ایراد ضرب وجرح عمدی نظر به فقد آثار ضرب وجرح بزه منتسبه (ضرب وجرح) محرز نبوده و مستنداً به ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منع تعقیب صادر و رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر - بیاتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ع. با وکالت بعدی آقای... از بخشی از دادنامه شماره ۰۰۱۹۷- ۱۳/۰۲/۹۳ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به لحاظ بزه ترک انفاق همسرش خانم م. به تحمل ۵ ماه حبس محکوم شده است. وکیل ضمن ضمیمه نمودن تصویر دادنامه شماره...-۱۶/۰۴/۹۳ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر مبنی بر محکومیت خانم م. به تمکین از همسرش (تجدیدنظرخواه) و تصاویر رسیدهای پرداخت مبالغی به حساب تجدیدنظرخوانده درخواست تبرئه موکل خویش را دارد. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده ازآنجایی که تمکین تجدیدنظرخوانده برای دادگاه احراز نگردید و مبالغی هم توسط تجدیدنظرخواه برای نفقه تجدیدنظرخوانده پرداخت شده است و بر این اساس رکن معنوی جرم مذکور محقق نمی‌باشد، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش محکومیت موجه و شایسته تأیید نیست و درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد. ازاین رو ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون مرقوم با رعایت بند الف ماده ۱۷۷ همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهام یادشده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اهوارکی - رمضانی