تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۶۲

پیام: اثبات مجرمیت معاون جرم، منوط به اثبات مجرمیت مباشر متواری و احراز وحدت قصد با شرط اقتران زمانی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، دایر به معاونت در تحریق عمدی (آتش سوزی عمدی) موضوع شکایت آقای ح.، با وکالت آقای...؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات معموله، گزارش مرجع انتظامی، شهادت شهود که متعاقب درخواست سرپرست دادسرای ناحیه ۱۰ تهران در راستای کشف دلیل جدید تقاضای تجویز رسیدگی نموده است و کیفرخواست صادره از طرف دادسرای ناحیه ۱۰ تهران و انکار بلاوجه متهم و عدم دفاع موثر و نیز قبول پرداخت خسارت به شاکی با اختلاف در ارقام پرداختی قرینه بر اصل دخالت صرف نظر از نوع آن اعم از مباشرت یا معاونت دارد و دادسرا هم به اقل مراتب (معاونت) اکتفا نموده است و با رد دفاعیات متهم به لحاظ گذشت زمان که نافی عملیات مجرمانه نیست و با انطباق عمل مجرمانه نامبرده با ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و با رعایت مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با لحاظ دو درجه پایین تر از اصل مجازات ارتکاب نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است. ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقایان... و... نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۳۶۱ مورخ ۲۸/۰۵/۹۳ صادره از سوی شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب مفاد آن تجدیدنظرخواه به اتهام معاونت در تحریق عمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی و از آن جا که در رأی به صورت کلی قید معاونت صورت گرفته و دادرس محترم دادگاه بدوی می بایست در رأی خود به صراحت معلوم می کردند منظورش از معاونت کدام شق از شقوق مختلف معاونت است و دلیل اثباتی علیه متهم کدام است که مراتب به دادگاه بدوی تذکر داده شده است ولی پاسخ صحیح و قانونی دریافت نشده است و معلوم نشده است که متهم تجدیدنظرخواه اقدام به ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک نموده است یا این که وسیله ارتکاب بزه را تهیه کرده است یا وقوع جرم را تسهیل نموده است و دادرس محترم دادگاه بدوی در توضیحات اعلامی بیان نموده که بر اساس شهادت و اظهارات شهود و به شرح صفحه ۳۲۸ پرونده که مربوط به اظهارات متهم است معاونت وی از نوع تحریک و ترغیب بوده است و در ادامه اعلام کرده است که تجدیدنظرخواه م. اقدام به تهیه مواد منفجره نموده درحالی که هیچ گونه دلیل و بینه ای که این امر را ثابت نماید وجود ندارد و ازآنجاکه مباشر در جرم به نام آقای م. هم متواری بوده و به صورت غیابی محکوم شده است و تا زمان حضور وی و رسیدگی به اتهام وی احراز وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون را نمی توان محرز دانست، علی هذا و من حیث المجموع وقوع بزه معنونه از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه برای این دادگاه محرز و ثابت نشده و با در نظر گرفتن اصاله البرائه و اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ و بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت وی از اتهام معنونه را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

جوادی - سعادت زاده