تأثیر متواری بودن مباشر جرم بر اثبات مجرمیت معاون

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اثبات مجرمیت معاون جرم، منوط به اثبات مجرمیت مباشر متواری و احراز وحدت قصد با شرط اقتران زمانی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، دایر به معاونت در تحریق عمدی (آتش سوزی عمدی) موضوع شکایت آقای ح.، با وکالت آقای...؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات معموله، گزارش مرجع انتظامی، شهادت شهود که متعاقب درخواست سرپرست دادسرای ناحیه 10 تهران در راستای کشف دلیل جدید تقاضای تجویز رسیدگی نموده است و کیفرخواست صادره از طرف دادسرای ناحیه 10 تهران و انکار بلاوجه متهم و عدم دفاع موثر و نیز قبول پرداخت خسارت به شاکی با اختلاف در ارقام پرداختی قرینه بر اصل دخالت صرف نظر از نوع آن اعم از مباشرت یا معاونت دارد و دادسرا هم به اقل مراتب (معاونت) اکتفا نموده است و با رد دفاعیات متهم به لحاظ گذشت زمان که نافی عملیات مجرمانه نیست و با انطباق عمل مجرمانه نامبرده با ماده 675 قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی 1392 با لحاظ دو درجه پآیین تر از اصل مجازات ارتکاب نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری است. ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقایان... و... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/05/93 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب مفاد آن تجدیدنظرخواه به اتهام معاونت در تحریق عمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی و از آن جا که در رای به صورت کلی قید معاونت صورت گرفته و دادرس محترم دادگاه بدوی می‌بایست در رای خود به صراحت معلوم می کردند منظورش از معاونت کدام شق از شقوق مختلف معاونت است و دلیل اثباتی علیه متهم کدام است که مراتب به دادگاه بدوی تذکر داده شده است ولی پاسخ صحیح و قانونی دریافت نشده است و معلوم نشده است که متهم تجدیدنظرخواه اقدام به ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک نموده است یا این که وسیله ارتکاب بزه را تهیه کرده است یا وقوع جرم را تسهیل نموده است و دادرس محترم دادگاه بدوی در توضیحات اعلامی بیان نموده که بر اساس شهادت و اظهارات شهود و به شرح صفحه 328 پرونده که مربوط به اظهارات متهم است معاونت وی از نوع تحریک و ترغیب بوده است و در ادامه اعلام کرده است که تجدیدنظرخواه م. اقدام به تهیه مواد منفجره نموده درحالی که هیچ گونه دلیل و بینه ای که این امر را ثابت نماید وجود ندارد و ازآنجاکه مباشر در جرم به نام آقای م. هم متواری بوده و به صورت غیابی محکوم شده است و تا زمان حضور وی و رسیدگی به اتهام وی احراز وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون را نمی توان محرز دانست، علی هذا و من حیث المجموع وقوع بزه معنونه از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه برای این دادگاه محرز و ثابت نشده و با در نظر گرفتن اصاله البرائه و اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 و بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای بر برائت وی از اتهام معنونه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

جوادی - سعادت زاده

منبع
برچسب‌ها