تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۷۳

پیام: فروش اموال مسروقه توسط سارق، مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای غ. دایر بر سرقت و فروش مال غیر موضوع شکایت آقایان م. و ع.؛ با عنایت به شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، ملاحظه مستندات ابرازی مضبوط در پرونده، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تأیید نماینده محترم داستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۶۶۱ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق و رد مال به شاکی به لحاظ سرقت و تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۳ ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال در حق آقای ع. و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۴۳ ریال در حق آقای ب. به عنوان رد مال به لحاظ فروش مال غیر محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران - دهقان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای... به وکالت از آقای غ. به طرفیت آقای ب. از دادنامه شماره ۶۰۰۰۳۵۷- ۱۷/۰۴/۹۳ شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام سرقت فروش مال غیر حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق و رد مال به شاکی بابت اتهام سرقت و تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۳ ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مال به شاکیان محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده در مورد اتهام سرقت با توجه به اقرار صریح تجدیدنظرخواه جرم وی محرز است و مجازات مقرر مطابق مقررات است و ایرادی به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست ولی با توجه به رابطه فی مابین طرفین عمل ارتکابی سارق منطبق است با بند ۵ ماده ۶۵۶ و هم چنین رد مال مطابق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی است که به تجویز تبصره چهار از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح دادنامه در این خصوص درنهایت ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص اتهام سرقت تأیید می‌شود. و اما در خصوص اتهام فروش مال غیر نظر به این که عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه با عنوان مجرمانه سرقت منطبق می‌باشد و سایر اقدامات بعدی سارق که در نتیجه تصرف وی در اموال مسروقه می‌باشد جداگانه قابل مجازات نمی‌باشد و تعیین عنوان مجرمانه فروش مال غیر برخلاف موازین شرعی و قانونی است و در این خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص نقض و به استناد ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظرخواه را از اتهام فروش مال غیر تبرئه می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ناصری نژاد - قاسمی