مورخ: ۱۹/۱۱/۹۲
نظریه شماره: ۲۲۰۸/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۷۴۵ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
به استناد رای وحدت رویه شماره۶۴۲-۹/۹/۱۳۷۸که اعلام داشته است تعیین مجازات حبس کمتر از نودویک روز به صراحت بند۲ ماده ۳ قانون وصول مخالف نظر مقنن و روح قانون می­باشد آیا رای وحدت رویه فوق­الذکر با تصویب مواد۱۹و بند الف۳۷قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲نسخ گردیده است یا خیر برای مثال فردی مرتکب سرقت منزل گردیده است ومطابق ماده ۶۵۶ قانون مجازات مصوب۱۳۷۵ به یک­سال حبس محکوم گردیده است که جرم از درجه پنج است و هرگاه قاضی بخواهد تخفیف دهد به حبس درجه هشت مواجه می­شود که مقرر داشته تا سه ماه حبس آیا می­بایست حتما تا سه ماه حبس حکم صادر نماید یا با توجه به رای وحدت رویه فوق­الذکر حکم به جزای نقدی به جای حبس دهد و نمی­تواند کمتر از نودویک روز حبس صادر نماید.
نظریه مشورتی:
چون بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ یکی از مجازاتهای درجه ۸، حبس تا ۳ ماه می‌باشد لذا دادگاه ها در مقام تخفیف برابر ماده ۳۷ قانون یاد شده مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می‌باشند.