مورخ: ۱۹/۱۱/۹۲
نظریه شماره: ۲۲۰۵/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۶۲۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۹ و الحاقات بعدی آن در خصوص تعدد جرم و نحوه رفتار با مرتکب آن بیان حکم صریح نشده است آیا مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خصوصا ماده ۱۳۴ آن قابل اعمال می­باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی:
در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد، باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد و چون در خصوص تعدّد،‌ مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعدّد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.