تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۱۲۱
شماره پرونده: ۹۳-۲۴۵-۱۴۹۹

استعلام:

آیا موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی موظف به رعایت مقررات وآئین نامه­های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین نامه ها و قوانین در حکم قواعد آمره برای موسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث می­گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد ۶، ۷ و۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۸۳ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲/۹/۷۶ در خصوص جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی نامبرده، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آئین نامه­ها و دستورالعمل­های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود می­باشند. در اساسنامه موسسات مزبور هم ماده­ای اختصاص به بیان تبعیت این نوع موسسات از مقررات مذکور دارد.
سوال ذیل استعلام، عام و کلّی است و نمی­توان به ­طور عموم راجع به آمره بودن قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کرد./ب