شماره پرونده ۱۴۹۹ - ۲۴۵ - ۹۳
سوال
آیا موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین‌نامه‌ها و قوانین در حکم قواعد آمره برای موسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث می‌گردد؟
نظریه شماره ۲۱۲۱/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۹/۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از مواد ۶، ۷ و ۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۷۶/۹/۲ درخصوص جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی نامبرده، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه ها و دستورالعمل های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود می‌باشند. در اساسنامه موسسات مزبور هم ماده ای اختصاص به بیان تبعیت این نوع موسسات از مقررات مذکور دارد.
سوال ذیل استعلام، عام و کلّی است و نمی توان به طور عموم راجع به آمره بودن قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کرد.