شماره پرونده ۱۱۸۳ - ۱/۱۸۶ - ۹۳
سوال
۱- در مجازات های تکمیلی چنانچه وفق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بقیه مدت محکومیت [به مجازات تکمیلی] تبدیل به مجازات حبس گردد، آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می‌گردد یا خیر؟
۲- با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و درجه‌بندی مجازات های تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی ذکر نشده است، در حالی که در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مثل ماده ۵۷۶ [که در آن] مجازات انفصال از خدمات دولتی از ۱ تا ۵ سال تعیین شده است، لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتهای موضوع ماده قانون فوق الذکر می‌باشد؟
نظریه شماره ۲۱۱۸/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۹/۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با توجه به اطلاق مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از آن مجازات ها توسط دادگاه تعیین می‌گردد، مشمول مرور زمان خواهد بود.
۲- با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خصوصاً تبصره ۱ این ماده، انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومی-ت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن میتواند از درجه ۵ یا ۶ یا ۷۷ مجازات های تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون فوق الذکر محسوب شود.