تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۱۲۶
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۱۴۹۲

استعلام:

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر مجروح گردند، آیا باید پنج مجازات تعیین نمود یا یک مجازات؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که بی احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده ای شده است، موضوع با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود... مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.