(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- مدیر دفتر هیات عمومی، دادخواست را به ‌ نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه دادخواست مشمول ماده(۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب‌کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.