در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیات عمومی به ‌ شرح زیر اقدام می‌نماید:
۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- در مورد بند(الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر می‌نماید.
۲- در مورد بند(ث) مطابق ماده(۲۸) این قانون عمل می‌نماید.
۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.