نظریه مشورتی شماره 7/14011147 مورخ 1401/12/02

تاریخ نظریه: 1401/12/02
شماره نظریه: 7/14011147
شماره پرونده: 1401-54-1147 ک

استعلام:

آیا قاعده جمع مواد، شامل مواد پیش‌ساز یا متادون و کدئین ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد ماده پنج آن قانون می‌شود؟
برای مثال اگر شخصی متهم به نگه‌داری دو کیلوگرم تریاک و سه کیلوگرم پیش ساز تولید مواد یا یک کیلوگرم متادون یا کدئین بشود، باید هر دو مجازات تریاک با ماده دیگر موضوع ماده چهل قانون جمع شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، رفتار مجرمانه نگهداری مواد صنعتی و شیمیایی مذکور در ماده 40 (پیش‌سازها) از حیث مجازات تابع احکام مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر است.
ثانیاً، در فرض سوال که فردی هم‌زمان مرتکب دو جرم «نگهداری تریاک و مواد موضوع ماده 40 الحاقی» که موضوع دو جنس متفاوت از مواد 5 و 40 قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدی است، می‌شود، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 است و تشابه رکن مادی جرایم ارتکابی و هم‌زمانی ارتکاب آن دو جرم و تعیین مجازات جرم مرتکب رفتار مجرمانه موضوع ماده 40 بر اساس ماده 5 قانون پیش‌گفته، مانع از تسری مقررات تعدد مادی جرایم بر رفتار مرتکب نیست.
ثالثاً، رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، غیرمختلف محسوب می‌شوند.

منبع