نظریه مشورتی شماره 7/1401/1123 مورخ 1401/12/02

تاریخ نظریه: 1401/12/02
شماره نظریه: 7/1401/1123
شماره پرونده: 1401-26-1123 ح

استعلام:

چنانچه دادخواست طلاق از سوی زوج مطرح و در حین رسیدگی زوجه مطالبه مهریه نماید و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ضمن رای طلاق زوج به پرداخت مهریه محکوم شود، آیا زوجه می‌تواند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را درخواست کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (در فرض سوال مهریه)، وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. در این صورت وصول مهریه با لحاظ ماده 22 قانون یادشده تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است.

منبع