نظریه مشورتی شماره 7/1401/961 مورخ 1401/12/03

تاریخ نظریه: 1401/12/03
شماره نظریه: 7/1401/961
شماره پرونده: 1401-168-961 ک

استعلام:

چنانچه پس از اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رای تجمیعی، متهم مرتکب جرم جدیدی شود، مبنای محاسبه حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، تاریخ صدور رای تجمیعی است یا زمان صدور حکم قطعی سابق که در مقام صدور رای تجمیعی نقض شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک اعمال مقررات تکرار جرم آن است که مرتکب از بابت ارتکاب جرم عمدی و به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج محکوم شده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود؛ بنابراین در فرض استعلام که متهم بعد از قطعیت احکام مرتکب جرم عمدی درجه یک تا شش شده است، مبدا محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، تاریخ قطعیت احکام اولیه است نه تاریخ صدور حکم تجمیعی.

منبع