تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۲۲۱

پیام: فیلم تهیه شده توسط آتلیه تا زمان تحویل آن به مالک نزد آتلیه امانت است و عدم تحویل آن مصداق بزه خیانت درامانت به شمار می آید.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقایان الف. و ع. متهم هستند به خیانت درامانت نسبت به یک حلقه فیلم موضوع شکایت آقای ح.؛ بدین توضیح که: پس از انجام تشریفات عروسی و فیلم برداری از ناحیه متهمان نسبت به عودت فیلم و عکس مراسم از ناحیه متهمان اقدامی به عمل نیامده است و نسبت به تصاحب فیلم و عکس ها اقدام نموده اند؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش نیروی انتظامی راجع به این که ادعا متهمان راجع به سرقت فیلم ها و عکس ها فاقد ادله اثباتی است و دفاعیات بلا وجه متهمان و سایر اوضاع واحوال منعکس در پرونده بزه منتسب محرز به نظر می‌رسد، لذا مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می گردند. رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان: ۱- الف. ۲- ع. هر دو با وکالت آقای... نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۴۶۷ مورخ ۱۱/۰۵/۹۳ صادره از شعبه۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت هریک به تحمل شش ماه حبس تعزیری به اتهام خیانت درامانت فیلم مربوط به جشن عروسی صادر گردیده است؛ اولاً نظر به این که تجدیدنظرخواه ردیف اول در دفاعیات خود بیان نموده است که مدیریت آتلیه را تجدیدنظرخواه ردیف دوم عهده دار است بنابراین رابطه امانت بین ایشان و شاکی منتفی بوده و درنتیجه عنصر مادی مفقود است بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی ردیف اول و به استناد جز ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به آقای الف. نقض و مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت ایشان از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: مفاد لایحه وکیل محترم تجدیدنظرخواه ردیف دوم به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید زیرا عمده دفاع ایشان این است که رابطه قراردادی بین موکلش و شاکی وجود ندارد که این استدلال با اصول حقوقی مطابقت ندارد زیرا در حقوق مدنی آنچه باعث تشکیل عقد می‌گردد قصد طرفین است نه سند مکتوب بین آن ها و ازآنجاکه حسب محتویات پرونده و اظهارات طرفین محرز است که آتلیه تحت مدیریت تجدیدنظرخواه ردیف دوم اقدام به فیلم برداری از جشن عروسی موردادعای تجدیدنظرخوانده نموده است و پس از فیلم برداری فیلم تهیه شده تا تحویل آن به مالک نزد آتلیه امانت است و دفاع تجدیدنظرخوانده به این که فیلم ها به سرقت رفته است مقرون به دلیل اثباتی نیست، بنابراین به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد تجدیدنظرخواه ردیف دوم عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی