تعلیق مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو برخلاف بزه قدرت نمایی با چاقو، قابل تعلیق است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقایان 1 - الف.ت. 2 - الف. ع. 3 - ع. ع. 4 - ح. ک. 5 - م. م. 6 - ر. ق. 7 - الف. ج. 8 - الف. م.ت. همگی با وکالت خانم م. ت. و م. ح. علیه آقایان 1 - م. ب. فرزند ح. 2 - م. ب. فرزند ح. 3 - م. ج. فرزند م. 4 - ح. خ. فرزند ع. همگی با وکالت آقای م. س.پ. دایر بر مزاحمت ملکی و تصرف با توجه به اینکه مطابق نظریه کارشناسی اقدام فیزیکی مبنی بر تصرف انجام نگرفته و احراز دعاوی شکات مندرج در ماده 690 علاوه بر اختلاف در مالکیت می‌بایست دارای اقدام فیزیکی و تصرف باشند که در مانحن مفقود است و نظر به اینکه دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود ندارد لذا استنادا به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهمین صادر و اعلام می‌گردد رای اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک - میرحاج

در خصوص اتهام آقای م. ه.الف. فرزند ش. 29 ساله کارمند بانک ق. فاقد سابقه کیفری باسواد متاهل اهل و ساکن ری آزاد با قبولی وثیقه دایر بر ضرب وجرح عمدی آقای الف. بختیار زاده فرزند محمد قلی با عنایت به شکایت شاکی ،گواهی های پزشکی قانونی، گزارش مرجع انتظامی مرجع انتظامی مبنی بر صحت واقعه، اظهارات شهود کیفرخواست 524 مورخ 22/4/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ری، اقرار ضمنی و اصرار و التماس از شاکی بابت اخذ رضایت و اعتراف بر رخ دادن اصل حادثه و عدم ارائه هرگونه توجیه یا تحلیلی بر بی گناهی خویش دادگاه بزه منتسبه را محرز تشخیص ضمن رد دفاعیات غیر موثر مشارالیه با استناد به مواد: 711 و 633 - 620 - 569 - 488 - 462 - 449 - 448 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را به پرداخت دیه شکستگی در سمت چپ استخوان فک پآیینی و در سمت راست آن که بدون عیب التیام یافته دو / 2 فقره چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم و ارش لقی سه/ 3 دندان پیشین در مجموع نه دهم درصد و جراحت بخیه شده سمت راست و پشت قفسه صدری جائفه که بدون عیب التیام یافته یک سوم دیه کامل در حق شاکی ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه و از حیث جنبه عمومی و اخلال در نظم و بیم تجری مرتکب و دیگران مستند به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پیش گفته را به تحمل دو / 2 سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- جزایی ری - جور ابراهیمیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ه.الف. فرزند ش. از دادنامه شماره --- مورخ 1/7/93 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی شهرری که ضمن آن نامبرده به اتهام ضرب وجرح عمدی موضوع شکایت آقای الف. ب. به پرداخت دیه در حق شاکی و از جهت جنبه عمومی جرم به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه درمجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به وضعیت فردی و اجتماعی محکوم علیه و فقد سابقه کیفری به تجویز ماده 46 قانون مجازات اسلامی با تعلیق بیست ماه از مجازات تعیین شده برای مدت پنج سال به لحاظ آثار بازدارندگی مجازات تعلیق و اینکه در ماده 47 قدرت نمایی با چاقو مانع از تعلیق بوده و جرح با چاقو غیر از قدرت نمایی با چاقو است بدین کیفیت و با قابل اجرا بودن چهار ماه از مجازات حبس تایید می‌نماید. چنانچه محکوم علیه ظرف مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 54 شود تعلیق مجازات لغو و اجرا خواهد شد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور

منبع
برچسب‌ها