تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۴۹

پیام: لازمه تحقق بزه تشکیل خانه فساد، استمرار و تکرار حضور متهمین اناث و ذکور در خانه فساد جهت ارتکاب رابطه نامشروع در مقابل پرداخت وجه به صاحب خانه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- م. و ۲- الف. مبنی بر تشکیل خانه فساد و ۳- ع. و ۴- ف. و ۵- الف.ش. و ۶- م.الف. و ۷- ص. جملگی متهمین ردیف های سوم الی هفتم مبنی بر ارتکاب فعل حرام به واسطه حضور در خانه فساد؛ با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و هم چنین توجه به دفاعیات متهمین در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه که مکرراً منکر ارتکاب بزه موصوف گردیده اند و خصوصاً دفاعیات متهم ردیف اول که ضمن انکار اتهام تشکیل خانه فساد بیان داشته که با همسرش (متهمه ردیف دوم) در منزل مشترک زندگی کرده و سایر افراد ذکور حاضر در منزل از بستگان نسبی وی بوده اند که ادعای نامبرده مورد تأیید سایرین نیز قرار گرفته است، لهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و این که متهمین ردیف های اول و دوم در اظهارات خود بیان داشتند که در منزل موصوف هر هفته جلسه ان ای (جلسات ترک اعتیاد) دایر گردیده است که به این لحاظ سایر همسایگان تصور نادرست نموده اند، لهذا با توجه به این که متهمه ردیف هفتم بدون هیچ گونه رابطه محرمیت در منزل موصوف در وضعیت نامناسب پوششی دستگیر شده است و هم چنین کشف و ضبط آلات و ادوات ارتکاب جرم بزهکاری جملگی متهمین (متهمین ردیف های اول الی هفتم) در حد ارتکاب فعل حرام نزد دادگاه محرز و مسلم بوده که به استناد مسئله چهارم از مبحث القول فی احکامه و بعض اللواحق از حد مسکر در تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) حکم محکومیت متهمین ردیف های اول و دوم هر یک به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و محکومیت سایر متهمین هر یک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. ایام بازداشت قبلی آنان وفق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محاسبه گردد. و اما در خصوص اتهام متهمین ردیف های اول و دوم مبنی بر تشکیل خانه فساد نظر به انکار مکرر آنان و این که لازمه تحقق این بزه استمرار بر حضور متهمین اناث و ذکور در منزل موصوف جهت برقراری ارتباط نامشروع در مقابل پرداخت وجه به صاحب منزل می‌باشد، لهذا به سبب فقد ادله اثباتی کافی و عدم حصول علم و یقین در این مورد به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ از قانون اساسی حکم به تبرئه آنان از این اتهام صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - صحرائیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و خانم الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۲۰۰۷۹۹- ۹۳ مورخ ۱۴/۰۷/۹۳ در پرونده کلاسه ۲۰۰۳۸۵- ۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام ارتکاب فعل حرام و با احراز بزهکاری هر یک به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند، نظر به این که تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده اند و ازنظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا این که قسمت اخیر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به مواد استنادی الحاق می‌گردد و به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح ماده استنادی تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی