تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۶۳

پیام: استفاده از سند مجعول جزئی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری بوده و مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.، متولد ۱۳۶۰، اهل و ساکن تهران و آزاد به قید تودیع وثیقه، دایر بر جعل چهار فقره حواله خرید خودروی شرکت ایران خودرو و معرفی نامه تحویل خودرو و استفاده از اسناد مجعول مذکور و کلاهبرداری به مبلغ چهارصد و چهل ونه میلیون ریال از شاکی آقای ب.؛ با توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، کشف اسناد مجعول از متهم و اظهار و اقرار صریح ایشان به جعل و استفاده از اسناد موصوف و اخذ وجه موصوف از شاکی پرونده جهت تحویل دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ صندوق دار و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۵۲۳ و ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (به لحاظ وقوع جرائم در زمان حاکمیت آن قانون و مساعد نبودن قانون جدید به حال متهم) حکم بر محکومیت وی به تحمل دو سال حبس تعزیری بابت جعل و چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد و چهل ونه میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت و رد مال به مبلغ سیصد و سی وسه میلیون ریال بابت مبلغ باقی مانده از وجه پرداختی از سوی شاکی که شاکی باقی مانده آن را دریافت نموده است در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد. و در رابطه با استفاده از سند مجعول نیز به جهت آن که جزئی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری می‌باشد مجازات جداگانه ای تعیین نمی گردد و اسناد مجعول نیز پس از قطعیت رأی در اجرای احکام باطل و لاشه ضمیمه پرونده می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رباط کریم - فرهمند فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای... به وکالت از الف. از دادنامه شماره ۷۰۰۴۰۹ مورخه ۲۰/۰۳/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رباط کریم که به موجب آن مشارالیه به اتهامات ۱- کلاهبرداری ۲- جعل موضوع شکایت آقای ب. محکومیت حاصل نموده است؛ باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

تولیت - صادقی