تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۵۷

پیام: اقدام زوج نسبت به تشکیل پرونده کیفری با اتهام رابطه نامشروع علیه زوجه، هرچند که منتهی به قرار قطعی منع تعقیب شده باشد، عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه فراهم نمی کند.

رأی دادگاه بدوی

آقای ب.خ. با وکالت آقای الف.د. دادخواستی به طرفیت خانم ش.ق. با وکالت آقای الف.ب. به خواسته الزام به تمکین تسلیم نموده‌اند. وکیل زوج مدعی وجود شرایط تمکین گردیده است. وکیل زوجه نیز در پاسخ به دعوی مطروحه به سبب تفکرات ناصحیح زوج به زوجه وتشکیل پرونده کیفری رابطه نامشروع علیه موکله، مدعی بیم خطرات روحی و جسمی موکله گردیده است. دادگاه با امعان‌نظر به محتویات پرونده دعوی مطروحه در این بازه زمانی را با توجه به قطعیت قرار منع تعقیب در خصوص اتهام زوجه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید. بدیهی است پس از ترمیم آثار ناخوشایند ناشی از طرح پرونده کیفری در زوجه، خواهان می‌تواند در صورت ایجاد زندگی آرام و سالم و به دور از تنش و در صورت عدم تمکین زوجه، نسبت به تقدیم دادخواست مجدد تمکین اقدام نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده ۲ تهران - ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.م. با وکالت الف.د. به طرفیت خانم ش.ق. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۷۳ مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۸ صادره از شعبه۲۶۷ دادگاه خانواده تهران که موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام همسرش به بازگشت به منزل مشترک و تمکین از وی محکوم به بطلان اعلام شده‌ است؛ نظر به اینکه ادامه علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء می‌کند که تجدیدنظرخوانده در منزل مشترک زندگی کرده و در تمکین شوهرش باشد، دلیلی نیز بر وجود مانع مشروع یا عذر موجه و یا مظنه خوف ضرر اقامه نشده‌ است و از طرفی اثر حکم تمکین نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست و اجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث‌البیت متعارف از سوی زوج می‌باشد، با لحاظ مراتب مذکور و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر نشده و مخالف با موازین شرعی است. لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور نقض می‌شود و با استناد به مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۵ و ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی، حکم بر بازگشت زوجه به منزل شوهرش و تمکین از وی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی - موسوی