تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۵۳

پیام: فرزند بالغ (دختر ۱۳ ساله) که تحت سرپرستی دیگری نیست، می بایست شخصاً جهت دریافت نفقه خود علیه پدر اقامه دعوا کند و مادر در دعوی مطالبه نفقه وی، فاقد سمت قانونی و شرعی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.گ. به طرفیت آقای ح.س. به خواسته افزایش نفقه فرزند مشترک به انضمام مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و با لحاظ نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است، به استناد مواد ۱۱۹۹ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت نفقه فرزند مشترک بنام ن. ۱۳ ساله به میزان ماهیانه ۲ میلیون ریال از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان استحقاق صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه خانواده شهرری - نوفرستی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.س. به طرفیت خانم م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ صادره از شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرری که به موجب آن تجدیدنظرخواه از تاریخ تقدیم دادخواست به پرداخت ماهیانه مبلغ دو میلیون ریال بابت نفقه جاریه فرزند مشترک به نام دوشیزه ن. ۱۳ ساله در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده‌است، نظر به اینکه مطابق سند سجلی فرزند مشترک طرفین به نام ن. متولد ۱۳۸۱/۳/۲۲ شمسی است و در حال حاضر بالغ و کبیر می‌باشد و تحت حضانت و سرپرستی تجدیدنظرخوانده نمی‌باشد و تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) در مورد مطالبه نفقه وی، فاقد سمت قانونی و شرعی است و خود وی می‌تواند در صورت لزوم با طرح دعوا به طرفیت پدر خود نفقه‌اش را مطالبه کند، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با قانون است. به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه مزبور نقض می‌گردد و با استناد به ماده ۸۹ ناظر به بند ۵ و ۱۰ ماده ۸۴ قانون مذکور، قرار رد دعوا صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی - موسوی