رای وحدت رویه شماره 1449 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1449

تاریخ دادنامه: 24/12/1395

کلاسه پرونده: 95/1490

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم طاهره صفرآبادی فراهانی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهم

گردش کار: شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 200/137960/211/9000-27/11/1393 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

احتراماً، اینجانب طاهره صفر آبادی فراهانی شاکی پرونده شماره 89517 دعوایی را به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر اعمال و احتساب حق تمام وقت جغرافیایی را به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران و سازمان بازنشستگی کشوری طرح نمودم که طی دادنامه شماره 831- 2/4/1392 صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر گردید که این رای با رای شماره 2672- 23/12/1391 صادره از شعبه 13 تعارض آشکار دارد و این در حالی است که ذیحق پرونده فوق الذکر خانم ربابه شکرآبی همکار بنده بودند که همزمان با اینجانب طرح دعوا نمودند و موفق به احقاق حق شدند و بدین واسطه همان طور که مستحضرید در یک وضعیت کاملاً مشابه دو رای کاملاً متناقض صادر گردیده بنابراین با تقدیم درخواست حاضر تقاضای رسیدگی و صدور رای مقتضی را دارم.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900090114 با موضوع دادخواست خانم ربابه شکرابی تهران به طرفیت دانشکده پرستاری مامائی علوم پزشکی دانشگاه تهران و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر درج فوق العاده طرح تمام وقتی جغرافیایی و پرداخت از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره 9109970901302672- 23/12/1391 مفاداً به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ردیف اول طی لایحه تقدیمی صریحاً پذیرفته است که خدمت شاکیه در آن دانشکده به صورت تمام وقت جغرافیایی بوده و از آنجایی که تبصره ماده 73 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور صریحاً اعلام نموده است که اعضای هیات علمی که از تاریخ 18/4/1382 مستمراً به صورت تمام وقت جغرافیایی خدمت نموده‌اند در صورت احراز شرایط بازنشستگی (قبل از تاریخ 18/4/1392 که خدمت ده ساله پایان می یابد) مشمول رعایت سقف ده سال نخواهند بود و با توجه به بازنشستگی شاکیه در مورخ 15/8/1388 لذا مشارالیه مشمول حکم مقرر در ماده 73 و تبصره آن بوده بنا به مراتب مزبور شکایت مشارالیه وارد تشخیص و حکم به ورود آن و الزام مشتکی عنهما به درج فوق العاده طرح تمام وقت جغرافیایی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

ب: شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900089517 با موضوع دادخواست خانم طاهره صفرآبادی فراهانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مورخ 29/12/1388 به اعمال و احتساب حق تمام وقت جغرافیایی به موجب دادنامه شماره 9209970900300831-2/4/1392 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:

نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 51 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی تاریخ برخورداری اعضای هیات علمی از مزایای طرح تمام وقت جغرافیایی به استناد ماده 73 آیین‌نامه استخدامی اعضای مذکور از تاریخ 18/4/1382 می‌باشد و شرط الزام برای بهره مندی از این مزایا در بازنشستگی در سال 1392 تحقق خواهد یافت و نامبرده بازنشسته سال 1388 می‌باشد. علیهذا اقدامات طرف شکایت هیچ گونه نقص قوانین ومقررات که موجب تضییع حقوق شاکی گردد مشهود نیست رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای به موجب ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب ماده 73 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مقرر شده است که « شرط استفاده از بازنشستگی با اعمال ضریب یک و دو دهم برای فوق العاده جذب و مخصوص برای کسانی که به موجب این آیین‌نامه بازنشسته می‌شوند، لااقل ده سال خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ 18/4/1382 در موسسه است.» در تبصره ماده یاد شده نیز آمده است «اعضاء هیات علمی که از تاریخ 18/4/1382 مستمراً به صورت تمام وقت جغرافیایی خدمت نموده‌اند در صورت احراز شرایط بازنشستگی (قبل از تاریخ 18/4/1392 که خدمت ده ساله پایان می یابد) مشمول رعایت سقف مذکور نخواهند بود.» نظر به اینکه مطابق مقررات فوق الذکر، تاریخ برخورداری اعضای هیات علمی از مزایای طرح تمام وقت جغرافیایی شروع اشتغال از تاریخ 18/4/1382 می‌باشد و شاکیان بر اساس احکام استخدامی صادر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از تاریخ 23/10/1387 خدمت تمام وقت جغرافیایی خود را شروع کرده اند، بنابراین به لحاظ عدم شروع خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ 18/4/1382، شرایط برخورداری از فوق العاده جذب و مخصوص را نداشته و در نتیجه رای شعبه سوم به شماره دادنامه 9209970900300831-2/4/1392 مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع