تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۲۹

پیام: شراکت مدنی متهم در موضوع اتهام، مانع از تحقق بزه خیانت درامانت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. مبنی بر سرقت موضوع شکایت آقای م.، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر بر مدافعات متهم و نظر بر این که بر اساس دفاعیات متهم اصحاب پرونده شریک می‌باشند و این موضوع به تأیید شاکی نیز رسیده است، لذا اقدامات متهم خیانت درامانت محسوب می‌گردد نه سرقت، بنابراین دادگاه موضوع را از سرقت به خیانت درامانت تبدیل می نماید. علی هذا با توجه به مراتب و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و دفاعیات بلا وجه متهم و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است، علی هذا به استناد ماده ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران - گودرزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۶۸مورخ ۲۲/۰۶/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام خیانت درامانت به تحمل هشت ماه حبس تعزیری می‌باشد؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه شریک مدنی تجدیدنظرخوانده می‌باشد و این شراکت مورد تصدیق شاکی می‌باشد و مفاد قرارداد موجود در پرونده موضوع خیانت درامانت منتفی می‌باشد. نظر به مراتب فوق دادگاه مستنداً به مواد ۱۷۷ و بند الف شق ب ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواه را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کمالی - قمی زاده