اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنی بر سابقه رانندگی بدون گواهینامه، نمی تواند موجب محکومیت و تعیین مجازات باشد؛ لذا باید سابقه وی استعلام گردد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ک. دایر بر رانندگی بدون پروانه برای بار دوم به شرح کیفرخواست مورخ 05/06/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی و اقرار متهم در دادسرا و عدم حضور وی در جلسه رسیدگی دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می‌رسد، لذا دادگاه به استناد ماده 723 از قانون مجازات اسلامی 1375 متهم را به تحمل 91 روز حبس محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ک.، 19 ساله، اهل اهواز، ساکن تهران، از دادنامه شماره --- مورخ 30/07/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 01/07/93 از حیث اتهام رانندگی بدون پروانه برای بار دوم به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم شده و طی لایحه ای که به شماره 770 مورخ 28/08/93 به رای دادگاه اعتراض و در لایحه تجدیدنظرخواهی بیان داشته: برای بار اول مرتکب جرم شده ام، اما دادگاه نامبرده را بابت بار دوم در امر رانندگی بدون پروانه به استناد اقرار در مرحله تحقیقات مورخ 14/09/91 برگ 9 سابقه به تحمل حبس محکوم نموده و از جهتی سابقه کیفری اخذ نشده است و در لایحه تجدیدنظرخواهی اعلام رضایت شاکی را بیان می کند که در ارتباط با اتهام نبوده و نمی‌باشد و اما از باب قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی و اقرار نسبت به اتهام و انکار بعد از اقرار و عدم دریافت سابقه کیفری از مرجع ذی صلاح، فلذا دادگاه ضمن پذیرش اعتراض و با رعایت صدر ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 اتهام او را رانندگی بدون پروانه در بار اول تلقی و با حذف مجازات حبس و تعیین مجازات جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال با رعایت بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاح مجازات با رعایت ماده 250 قانون آیین دادرسی مذکور پس از اصلاح مجازات عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور

منبع
برچسب‌ها