تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۶۷

پیام: صرف اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنی بر سابقه رانندگی بدون گواهینامه، نمی تواند موجب محکومیت و تعیین مجازات باشد؛ لذا باید سابقه وی استعلام گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ک. دایر بر رانندگی بدون پروانه برای بار دوم به شرح کیفرخواست مورخ ۰۵/۰۶/۹۳ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی و اقرار متهم در دادسرا و عدم حضور وی در جلسه رسیدگی دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می‌رسد، لذا دادگاه به استناد ماده ۷۲۳ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متهم را به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ک.، ۱۹ ساله، اهل اهواز، ساکن تهران، از دادنامه شماره ۷۷۰ مورخ ۳۰/۰۷/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۶۷۰ مورخ ۰۱/۰۷/۹۳ از حیث اتهام رانندگی بدون پروانه برای بار دوم به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده و طی لایحه ای که به شماره ۷۷۰ مورخ ۲۸/۰۸/۹۳ به رأی دادگاه اعتراض و در لایحه تجدیدنظرخواهی بیان داشته: برای بار اول مرتکب جرم شده ام، اما دادگاه نامبرده را بابت بار دوم در امر رانندگی بدون پروانه به استناد اقرار در مرحله تحقیقات مورخ ۱۴/۰۹/۹۱ برگ ۹ سابقه به تحمل حبس محکوم نموده و از جهتی سابقه کیفری اخذ نشده است و در لایحه تجدیدنظرخواهی اعلام رضایت شاکی را بیان می کند که در ارتباط با اتهام نبوده و نمی‌باشد و اما از باب قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی و اقرار نسبت به اتهام و انکار بعد از اقرار و عدم دریافت سابقه کیفری از مرجع ذی صلاح، فلذا دادگاه ضمن پذیرش اعتراض و با رعایت صدر ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اتهام او را رانندگی بدون پروانه در بار اول تلقی و با حذف مجازات حبس و تعیین مجازات جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال با رعایت بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاح مجازات با رعایت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مذکور پس از اصلاح مجازات عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور