تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۹۶

پیام: تعارض اظهارات شاکی در پرونده و شکوائیه و اجمال و ابهام در گواهی گواهان از موجبات نقض رأی دادگاه بدوی و برائت متهم از اتهامات انتسابی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت خانم م. با وکالت آقای... علیه ع. با وکالت آقای... و خانم...، دایر بر ادعای نفوذ برخلاف حق و تحصیل مال از طریق نامشروع؛ دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت بی شائبه شاکی و ملاحظه تصویر مستندات ابرازی و اظهارات گواهان شاکی در مرحله تحقیق و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه جهت دفاع علی رغم اخطار و ابلاغ و اظهارات و دفاعیات وکلای متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی ثابت تشخیص، مستنداً به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ۱۳۱۵ متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی در خصوص اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و تحمل یک سال حبس و رد مبلغ شانزده میلیارد و یک صد میلیون ریال در حق شاکی در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - روحانی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۴ مورخ ۳۰/۰۶/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم در رابطه با اتهامات ۱- ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق ۲- تحصیل نامشروع مال موضوع شکایت خانم م. به ترتیب به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی و تحمل یک سال حبس و رد شانزده میلیارد و یک صد میلیون ریال در حق شاکی محکوم گردیده؛ نظر به تعارض در اظهارات شاکیه بدین شرح که شاکیه در شکوائیه مدعی گردیده که مبلغ مذکور بابت تهیه وام غیرمستقیم به متهم پرداخت شده، درحالی که در بند ۱ لایحه مورخ ۱۷/۰۶/۹۳ تقدیم شاکی و به شرح برگ ۵۱ پرونده مدعی گردیده که مبلغ مذکور بابت کرایه حمل بار با کشتی به متهم پرداخت شده، بنا به مراتب و نظر به این که گواهی گواهان نیز مبهم و مجمل بوده، علی هذا و با استظهار از اصل برائت و مستنداً به شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم موصوف از اتهامات به انتساب تبرئه می‌شود و شاکی در صورت ادعای حقی به مراجعه به محاکم حقوقی رهنمون می‌شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اسماعیل نژاد - ایرانی