دیه زن و مرد در تصادفات منتهی به فوت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دیه زن و مرد در تصادفات منتهی به فوت برابر است

رای دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی واخواه به نام ح. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 920565 - 1392/06/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مورد بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به یک فقره قتل غیرعمدی مرحوم ط.؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده دلیلی بر نقض دادنامه معترض عنه مشاهده ننموده و ضمن حکم به رد واخواهی لیکن در مورد مجازات حبس نصف مجازات آن با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی ضمن صدور قرار تعلیق به مدت دو سال معلق می‌گردد. در صورت عدم ارتکاب جرم عمدی در ایام تعلیق محکومیت تعلیقی بی اثر می‌گردد. دادگاه در مورد پرداخت دیه رعایت تبصره 2 از ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری اداره بیمه را ملزم به رعایت آن می‌نماید در غیر این صورت چنانچه مشمول قانون بیمه نباشد رعایت قانون مجازات اسلامی لازم الرعایه است. رای صادره حضوری در مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رضائی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.، 65 ساله، از دادنامه شماره --- مورخ 16/06/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 09/06/92 بابت اتهام آقای ح.، 30 ساله، اهل تهران، ساکن کرج، به پرداخت یک فقره دیه کامل زن مسلمان در حق وراث متوفی خانم ط. و تحمل یک سال حبس تعزیری که شش ماه آن تعلیق شده و شش ماه دیگر قابل اجرا می‌باشد صادرشده و تجدیدنظرخواه طی لایحه ای به رای دادگاه بابت تعلیق اجرای مجازات و تنصیف شدن دیه اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی اوراق قضایی اولا فعل ارتکابی بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت می‌باشد که پرداخت دیه به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری بدون لحاظ جنس و مذهب می‌باشد که مورد حکم دادگاه قرار گرفته و در مقام اجرای حکم و پرداخت دیه به وراث پس از ارائه گواهی حصر وراثت به عنوان دیه کامله زن مسلمان قابل پرداخت می‌باشد. ثانیا تجدیدنظرخواه به تعلیق قسمتی از مجازات ایراد و اعتراض داشته که این ایراد بنا به شرایط حاکم در سابقه قابل قبول نمی‌باشد چون دادگاه بدوی پس از احراز تقصیر حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده صادر نموده لکن مدتی از مجازات حبس را تعلیق نموده و قسمت دیگر قابل اجرا خواهد بود و حداقل مقررات قانونی رعایت شده است، فلذا ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها