تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۹۴

پیام: پیش بینی ترتیب خاصی برای تخلیه خانه های سازمانی بدون نیاز به اقامه دعوی در آیین نامه مربوط به طرز استفاده کارمندان دولت از خانه های سازمانی، مانع مراجعه به دادگاه نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نسبت به دادنامه شماره ۶۰۶- ۱۳۹۳/۷/۵ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر تخلیه یک دستگاه آپارتمان مورد اجاره به عنوان خانه سازمانی، وارد نیست. پیش‌بینی ترتیب خاصی برای تخلیه خانه سازمانی بدون نیاز به اقامه دعوی در آیین‌نامه مربوط به طرز استفاده کارمندان دولت از خانه های سازمانی، مانع مراجعه به دادگاه نمی‌گردد و توسل به مقررات راجع به واگذاری برای استدامه ید بر ملک مذکور پس از مدت مقرر در اجاره نامه بلاوجه می‌باشد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را موثر در نقض و تخدیش دادنامه تجدیدنظرخواسته و در راستای مقررات ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و مستنداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مذکور با اصلاح مستند قانونی حکم صادره به ماده ۱۹۸ قانون اخیرالذکر و ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمان تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مارالذکر را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری - حاجی حسنی