تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۰۲۶

پیام: - اگر فرزند مشترک از سن حضانت خارج شده باشد، طرح دعوی ممانعت از خروج فرزند از کشور توسط مادر مسموع نیست، زیرا ولایت با پدر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم ک.ن. به نمایندگی از خانم ص.ش. به طرفیت آقای ک.ش. به خواسته ممانعت از خروج فرزند از کشور بدین توضیح که خانم ن. اظهار داشته‌اند با توجه به تهدیداتی که خوانده به عمل آورده است، احتمال خروج فرزند مشترک از کشور وجود دارد. بدین لحاظ تقاضای صدور حکم به منع خروج فرزند مشترک از کشور را نموده است. دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه فرزند مشترک زوجین به نام ص. متولد ۱۳۸۳/۱۰/۲۰ می‌باشد و سن وی به حدی رسیده که از مدار حضانت خارج شده‌ است و بدین لحاظ امکان خروج وی از کشور بدون اجازه خود فرزند امکان‌پذیر نمی‌باشد. فلذا دعوی خواهان قابلیت استماع نداشته، فلذا قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۷۳ دادگاه عمومی خانواده تهران - سمیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک.ن. به ولایت خانم ص.ش. به طرفیت آقای ک.ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۸۶ مورخه ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ صادره از شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن قرار عدم استماع نسبت به دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ممانعت خروج فرزند از کشور توسط تجدیدنظرخوانده صادر شده‌ است، با توجه به محتویات پرونده و سن فرزند مشترک، ولایت از آن پدر است و مادر صلاحیت طرح چنین دعوائی را ندارد. باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته، مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - نجفی رسا