تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۸۴

پیام: برای تشخیص قابلیت افراز زمینی که در محدوده شهر و حریم آن است، اداره ثبت باید از شهرداری استعلام کند و بر آن مبنا تصمیم بگیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ن.. به طرفیت ۱- خانم ش.گ. با وکالت آقای ر.ک. ۲- اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران با نمایندگی آقای م.ن. به خواسته اعتراض به تصمیم ثبتی و تقاضای ابطال تصمیم عدم قابلیت افراز به شماره ش.ق /۱۶۵۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۴ در خصوص پلاک ثبتی...، بدین شرح که طی تصمیم مذکور اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران پلاک ثبتی مذکور را غیر قابل افراز اعلام نموده است. لذا خواهان به علت اینکه مساحت پلاک مذکور ۲۱۰۰ مترمربع و بیش از حد نصاب حداقلی برای افراز زمین می‌باشد، لذا خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال تصمیم ثبتی را نموده است. وکیل خوانده طی لایحه دفاعیه خویش اعلام نموده است که خواهان صرفاً مالک مشاع ده درصد از پلاک ثبتی مورد اعتراض می‌باشد و بر اساس ضوابط شهرداری چنانچه سهم یکی از مالکین کمتر از پانصد مترمربع باشد، اساساً آن ملک غیر قابل افراز خواهد بود و مضافاً اینکه ملک مذکور در کاربری S تعریف شده است و نقشه و کاربردهای آن غیر مسکونی می‌باشد که حداقل متراژ پس از افراز می‌بایست ۱۰۰۰ مترمربع باشد؛ لذا تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان نموده است. و نماینده اداره ثبت اسناد و املاک در جلسه دادگاه اعلام نموده است که اداره ثبت بر اساس گواهی شهرداری وفق مقررات اقدام نموده و دعوی توجهی به اداره ثبت ندارد و لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک با عنایت به اینکه خوانده مذکور یکی از ادارات دولتی می‌باشد که وفق مقررات قانونی تشکیل و در حدود وظایف خویش اقدام می‌نماید و در فرضی که حکم قطعی راجع به ابطال تصمیم ثبتی نیز صادر گردد، اداره مذکور مکلف به اجرای آن می‌باشد. حتی اگر دعوایی نیز علیه ایشان طرح نگردیده باشد. لذا بنا به‌ مراتب مذکور مستنداًَ به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ همین قانون قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت اداره مذکور صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت مالکین دیگر این دادگاه باتوجه به تصمیم واحد ثبتی و همچنین نظریه معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۲ تهران که ملک مذکور را به لحاظ نوع کاربری و مساحت آن غیر قابل افراز و تفکیک اعلام نموده است و با توجه به ماده ۹ آیین‌نامه تفکیک و تجمیع قطعات که حداقل مساحت کلیه قطعات حاصل از تفکیک را در پهنه مسکونی کمتر از ۵۰۰ متر و در سایر پهنه‌ها کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع مجاز ندانسته است و در فرضی که قرار باشد ملک مذکور تفکیک شود قطعات دارای متراژی کمتر از متراژ مذکور در مقررات مربوطه خواهد گردید، لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۹ آیین‌نامه راجع به تفکیک پلاک‬های ثبتی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ف.ر. و الف.ت. به وکالت ازس.ن. نسبت به دادنامه شماره ۶۹۹- ۱۳۹۳/۷/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه باخواسته اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در غیر قابل افراز اعلام نمودن پلاک ثبتی شماره... و ابطال تصمیم مذکور مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمی‌‬باشد و دادنامه معترض‌عنه به نحو صحیح و موافق مقررات و اصول دادرسی صادرشده و خدشه‬ ای به استنباط و استدلال دادگاه وارد نیست، تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی که نقض دادنامه را ایجاب نماید ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه در نقض و بی‬ اعتباری دادنامه نمی‌باشد. به علاوه، بر اساس مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ادارات ثبت اسناد تکلیف دارند، در زمان تقاضای افراز اراضی محدوده شهر و حریم آن، مراتب را از شهرداری استعلام و بر طبق نظر شهرداری اقدام نمایند که در مانحن‬ فیه گواهی عدم قابلیت افراز مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۴ راجع به پلاک ثبتی شماره... مستند به نامه مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ شهرداری منطقه ۲ تهران بوده که پلاک یادشده را به دلیل قرارگرفتن در پهنه ۱۲۳ s جدول ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در طرح تفصیلی شهر تهران، غیرقابل افراز و تفکیک اعلام نموده، به تصریح ماده ۱۰۱ قانون مرقوم در فوق، دادگاه‬ها نیز تکلیف دارند، برای افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهر و حریم آن نظر شهرداری را اخذ و بر طبق نقشه ‬ای که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده اقدام نمایند. در نتیجه با توجه به اینکه ضوابط قانونی در صدورگواهی عدم قابلیت افراز مورد نزاع به نحو صحیح انجام شده، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را محمول بر صحت تشخیص نداده، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می ‬نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح