تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۷

پیام: در دعوای جلب ثالث، علاوه بر دعوت مجلوب ثالث برای پاسخ گفتن به دعوای اصلی، می توان خواسته جدیدی نیز علیه وی مطرح نمود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ی.ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۶- ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ صادره از این شعبه (در پرونده کلاسه ۲۱۶/۹۲۰۷۹۷ حقوقی) و دعوی تقابل آقای ی.ن. به طرفیت آقایان ۱- م.الف. ۲- ر.و. به خواسته ابطال سند شماره...- ۱۳۸۶/۴/۱۹ صادره از دفترخانه شماره... تهران با احتساب خسارات قانونی (در پرونده کلاسه ۲۱۶/۹۳۰۰۶۴ حقوقی) و دعوی جلب ثالث به طرفیت ۱- ط. ۲- ف. ۳- خ. ۴- ش. ۵- ف. ۶- ح. ۷- س. ۸- ر. همگی ن. به خواسته تأیید و تنفیذ وصیت‌نامه و ابطال سند به شماره ثبت... تحت پلاک ثبتی... اصلی از بخش۱۱ تهران (در پرونده کلاسه ۲۱۶/۹۳۰۰۶۵ حقوقی) بدین توضیح که وکیل محترم آقای ی.ن. اعلام داشته که مالکیت اولیه واخواندگان ناشی از انتقال مالکیت ر.ن. احدی از وراث مرحوم ع.ن. بوده است در‌حالی‌که ع.ن. طبق وصیت‌نامه نسبت به مال موروثی خود از جمله پلاک ثبتی... اصلی از بخش ۱۱ تهران وصیت نموده و وراث نیز با امضاء و اثر انگشت خود موافقت و رضایت خویش را اعلام داشته‌اند و هر یک از آن‌ها در سهم خود تصرف دارند و آقای ر.ن. احدی از وراث برخلاف وصیت مزبور نسبت به اخذ سند اقدام نموده است و آقای ک.ز. وکیل محترم واخواندگان نیز در پرونده تقابل به وکالت از خواندگان دعوی تقابل آقایان الف. و و. وارد دعوی شده است و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین، در خصوص دعوی جلب ثالث، نظر به اینکه دعوی جلب ثالث صرفاً به منظور تقویت دعوی جالب یا دفاع ایشان می‌باشد و خواسته جدیدی مطرح نخواهد شد درحالی‌که در مانحن‌فیه جلب ثالث تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه و ابطال سند شماره... از پلاک ثبتی... اصلی از بخش ۱۱ تهران مطرح نموده است صرف‌نظر از اینکه وصیت‌نامه دوم که بیشتر به تقسیم اموال پدری در زمان حیات می‌باشد کپی آن ارائه شده و وکیل محترم جالب ثالث از ارائه اصل آن نیز عاجز می‌باشد لذا دادگاه دعوی مذکور را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص دعوی تقابل نظر به اینکه خواسته ابطال سند رسمی شماره...- ۱۳۸۶/۴/۱۹ صادره از دفترخانه شماره... تهران نسبت به پلاک ثبتی شماره... اصلی از بخش ۱۱ تهران می‌باشد و ادنی دلیلی جهت ابطال آن ارائه نشده است مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص واخواهی واخواه نظر به اینکه واخواندگان مالکین مشاعی پلاک ثبتی بوده تا موقعی که پلاک ثبتی آنها ابطال نشده است امکان فسخ دادنامه مذکور وجود ندارد لذا دادگاه مستنداً به مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم به تأیید و ابرام دادنامه مذکور صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظراستان می‌باشد. رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مجرد رأی دادگاه در خصوص واخواهی آقای ی.ن. با وکالت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۶- ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ صادره از این شعبه و دعوی تقابل آقای ی.ن. به طرفیت آقایان ۱- م.الف. ۲- ر.و. به خواسته ابطال سند شماره...- ۱۳۸۶/۴/۱۹ صادره از دفترخانه شماره... تهران با احتساب خسارت قانونی و دعوی جلب ثالث به طرفیت ۱- ط. ۲- ف. ۳- خ. ۴- ش. ۵- ف. ۶- ح. ۷- س. ۸- ر. همگی ن. به خواسته تأیید و تنفیذ وصیت‌نامه و ابطال سند به شماره ثبت... تحت پلاک ثبتی... اصلی از بخش ۱۱ تهران، قطع نظر از اینکه این دادگاه اعتقاد به ایرادات شکلی مطروحه در دادخواست‌های تقدیمی طی دادنامه شماره ۵۸۷- ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از این شعبه به آن اشاره نموده باقی است و علی‌ای‌حالٍ با نقض قرار صادره از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر و متابعت از رأی دادگاه محترم تجدیدنظر جهت رسیدگی ماهوی دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین در خصوص دعوی جلب ثالث و دعوی تقابل به خواسته تنفیذ وصیت‌نامه و ابطال سند رسمی به شماره ثبت... و سند رسمی شماره...- ۱۳۸۶/۲/۱۹ صادره از دفترخانه شماره... تهران نسبت به پلاک ثبتی... اصلی از بخش ۱۱ تهران، نظر به اینکه اولاً دو فقره سند عادی موسوم به وصیت‌نامه ارائه شده که یکی به تاریخ ۱۱/۵۸ و دیگری بدون تاریخ می‌باشد اصل سند عادی (بدون تاریخ) ارائه نشده و مورد انکار وکیل محترم طرف مقابل می‌باشد. ثانیاً- متن آن دلالت بر وصیت‌نامه ندارد زیرا وصیت‌نامه مربوط به تعیین تکلیف اموال بعد از وفات مورث می‌باشد و متن آن بیشتر به هبه و تقسیم مال مورث ایشان در زمان حیات دارد و ثالثاً بر فرض قبول وصیت‌نامه احدی از خواندگان به نام ر.ن. که مبادرت به اخذ سند به شماره ثبت اعلامی نموده است نمی‌تواند تنفیذ وصیت نامه‌ای را نماید که شخصاً برخلاف آن مبادرت به اخذ سند رسمی نموده است. رابعاً کپی وصیت‌نامه به تاریخ ۱۳۶۴/۷/۲۶ که از سوی وکیل محترم طرف مقابل آقای ز. ارائه شده برخلاف وصیت‌نامه مورد ادعایی می‌باشد. خامساً محکوم‌لهم غیابی پلاک ثبتی را مستقیماً از ر.ن. خریداری نکرده‌اند بلکه آقای ر.ن. طی مبایعه‌نامه عادی ۱۳۸۵/۱۲/۵ به آقای م.ق. ایشان نیز طی مبایعه‌نامه ۱۳۸۶/۳/۱۹ به محکوم‌لهم غیابی واگذار نموده‌اند و وکیل محترم واخواه، دعوی تقابل و جلب ثالث آقای م.ق. را طرف دعوی قرار نداده است و معترض مبایعه‌نامه‌های مذکور نشده است لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بی‌حقی خواهان دعوی تقابل و جلب ثالث صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به واخواهی نیز نظر به اینکه دلیل کافی جهت فسخ دادنامه غیابی ارائه نشده ضمن اصلاح دادنامه غیابی نسبت به میزان مالکیت واخواندگان و خلع‌ید صادره یک‌ دانگ و دوسوم دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی بوده که اشتباهاً نصف یک‌ دانگ و یک‌سوم دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی اعلامی ضمن رد واخواهی مستنداً به مواد ۳۰۹ و ۳۰۶ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تأیید و ابرام دادنامه غیابی صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۱۰۰۵۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ن. به خواسته جلب ثالث و تنفیذ وصیت‌نامه و ابطال سندرسمی شماره... راجع به پلاک ثبتی... واقع در بخش ۱۱ تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً دعوی جلب ثالث یک نوع دعوی طاری است که با دعوی اصلی توأماً رسیدگی می‌شود و هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست نماید و به هر حال خواسته دعوی جلب ثالث باید معین باشد که در دوسیه مطمح نظر خواهان جلب ثالث به شرح دادخواست تقدیمی علاوه بر اینکه مجلوبین ثالث را برای جوابگویی به دعوی اصلی دعوت کرده است خواسته جدیدی هم مبنی بر تنفیذ وصیت‌نامه و ابطال سند رسمی شماره... راجع به پلاک ثبتی... واقع در بخش ۱۱ تهران را نیز به‌ موجب دادخواست خواستار شده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را داشته است. ثانیاً بنابر تکلیف مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. ثالثاً خواسته دعوی اصلی مبنی بر خلع‌ید از پلاک ثبتی... واقع در بخش ۱۱ تهران بوده که با تمسک به سند رسمی خواهان آن را درخواست نموده که خواهان جلب ثالث به‌ موجب دعوی طاری ابطال همان سند را که مستند دعوی خواهان اصلی بوده را خواستار شده است که اظهارنظر در رابطه با دعوی اصلی منوط به اظهار نظر ماهوی دادگاه نخستین در مورد دعوی طاری می‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید و پس از اعلام نظر آن مرجع متعاقباً دادگاه تجدیدنظر نسبت به بخش دیگر دادنامه که متضمن صدور حکم بر خلع و بطلان دعوی تقابل است اظهارنظر می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی