شرط مطالبه خسارت اجرای قرار تأمین خواسته

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته در صورتی قابل مطالبه است که با رای ماهوی، خواهان تامین خواسته محکوم به بی حقی شود و ناظر به موردی نیست که به جهت ایرادات شکلی، قرار رد دعوا صادر شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه خسارت احتمالی تودیعی در پرونده کلاسه --- حقوقی، بدین توضیح که خواهان در پرونده کلاسه --- حقوقی مبادرت به طرح دعوی علیه آن‌ها نموده و تقاضای توقیف پلاک ثبتی آن‌ها را نموده و دعوی ایشان رد شده و رای صادره در دادگاه محترم تجدیدنظر تایید و به قطعیت رسیده است و در جلسه دادرسی خانم پ.ه. در شعبه حاضر و با ارائه لایحه‌ای اعلام داشته که موکلین ایشان با هزینه اخذ وکیل و عدم امکان انتقال مال خود ضرر و زیان زیاد متحمل شده است و از سوی خوانده نیز لایحه‌ای واصل که ضم پرونده شده است دادگاه نظر به اینکه ماده 120 مورد استنادی ناظر به موردی است که دادگاه رسیدگی نموده و حکم به بطلان بی‌حقی دعوی خواهان صادر شود نه اینکه از نظر شکلی دعوی خواهان رد شود توجها به اینکه در پرونده مورد استنادی دعوی خوانده به لحاظ ایراد شکلی قرار رد دعوی صادر شده است لذا دادگاه مستندا به ماده 120 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد، رای صارده قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - مجرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - م. 2 - ح. 3 - ع. 4 - د. شهرت همگی خ. به طرفیت خانم م.خ. از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/06/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بی‌حقی تجدید نظرخواهان به خواسته مطالبه خسارت احتمالی تودیعی در پرونده 216/0921 - 92 می‌باشد وارد نیست زیرا رای صادره با توجه به استدلال به‌عمل آمده صحیح و فاقد اشکال قانونی است و تجدیدنظرخواهان در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم آورد به دادگاه ارائه نداده فلذا تجدیدنظرخواهی بلادلیل تلقی ضمن رد آن مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه عنیا تایید و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی- حلی

منبع
برچسب‌ها