تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۱۶۳

پیام: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، چند سال پس از فوت زوج، نشان دهنده آن است که زوجه امور منزل را تبرعاً انجام داده است و از این رو مستحق دریافت اجرت المثل نمی‌باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم گ.م. با وکالت خانم ر.ه. به طرفیت آقای ع.س. به خواسته صدور حکم اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک به مدت ۲۳ سال مقوم به... ریال و هزینه دادرسی با جلب نظر کارشناس دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی با توجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه کارهای انجام‌شده از سوی زوجه بدون قصد تبرع، به دستور زوج بوده لذا با احراز استحقاق زوجه دادگاه دعوی خواهان را مقرون بر صحت دانسته و مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲۲۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید، رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۸۵ دادگاه عمومی خانواده تهران - گنجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به طرفیت گ.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۵۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ در پرونده کلاسه ۱۱۰۵ صادره از شعبه ۲۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن حکم به پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیث صادر گردیده ۱- با عنایت به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد ۱- اولاً دعوی بر میت است که متوفی در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۷ فوت نموده که اصول آن رعایت نشده است ۲- اینکه برابر تبصره ۳۳۶ قانون مدنی که حکایت دارد بر دستور شوهر و قصد عدم تبرع باشد و اینکه چند سال بعد از فوت شوهر زوجه مطالبه می‌نماید معلوم است که تبرعاً انجام داده است و علی‌الخصوص دستور شوهر را بایستی زوجه به اثبات برساند، هیچ دلیلی اقامه ننموده است لذا مفهوم تبصره ۳۳۶ و ۱۲۵۷ قانون مدنی ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الاشعار مستنداً به ماده ۱۲۵۷ حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

فرهبد- نجفی سواد رودباری