مطالبه اجرت المثل بعد از فوت زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، چند سال پس از فوت زوج، نشان دهنده آن است که زوجه امور منزل را تبرعا انجام داده است و از این رو مستحق دریافت اجرت المثل نمی‌باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم گ.م. با وکالت خانم ر.ه. به طرفیت آقای ع.س. به خواسته صدور حکم اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک به مدت 23 سال مقوم به... ریال و هزینه دادرسی با جلب نظر کارشناس دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی با توجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه کارهای انجام‌شده از سوی زوجه بدون قصد تبرع، به دستور زوج بوده لذا با احراز استحقاق زوجه دادگاه دعوی خواهان را مقرون بر صحت دانسته و مستندا به ماده 336 قانون مدنی و تبصره الحاقی مصوب 1385/10/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خوانده را به پرداخت مبلغ 150000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1220000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید، رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - گنجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به طرفیت گ.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/02 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن حکم به پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیث صادر گردیده 1 - با عنایت به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد 1 - اولا دعوی بر میت است که متوفی در تاریخ 1389/01/17 فوت نموده که اصول آن رعایت نشده است 2 - اینکه برابر تبصره 336 قانون مدنی که حکایت دارد بر دستور شوهر و قصد عدم تبرع باشد و اینکه چند سال بعد از فوت شوهر زوجه مطالبه می‌نماید معلوم است که تبرعا انجام داده است و علی‌الخصوص دستور شوهر را بایستی زوجه به اثبات برساند، هیچ دلیلی اقامه ننموده است لذا مفهوم تبصره 336 و 1257 قانون مدنی 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الاشعار مستندا به ماده 1257 حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهبد- نجفی سواد رودباری

منبع
برچسب‌ها