تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۶۴۳

پیام: با توجه به طرفینی بودن تعهدات موجر و مستأجر و رابطه متقابل ودیعه با تخلیه، موجر تا زمانی که مبلغ ودیعه را به مستأجر مسترد نکرده، نمی تواند تخلیه ملک را تقاضا کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.الف. به طرفیت س.م. با وکالت ف.ف. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه از تاریخ ۱۳۸۷/۴/۹ لغایت صدور و اجرای حکم ماهیانه مبلغ ده هزار ریال طبق ماده ۴ اجاره نامه... مورخه ۱۳۸۷/۴/۹ و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۸۸/۴/۹ لغایت اجرای حکم به استناد بند ۱۴- ۶ ماده ۶ قرارداد مذکور روزانه ۵۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت خسارت وارده به مورد اجاره طبق نظریه کارشناسی به مبلغ ۱۴/۹۹۰/۰۰۰ ریال و پرداخت هزینه‌های شارژ معوقه به مبلغ ۱۳/۹۰/۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۳۹۱/۶/۳۰ به انضمام کلیه خسارات دادرسی با توجه به اینکه طبق قرارداد اجاره مذکور رابطه استیجاری فیما بین خواهان و خوانده محرز و مسلم است و قرارداد اجاره مورخه ۱۳۸۸/۴/۹ منقضی گردیده و مورد اجاره تخلیه نشده است لذا وکیل خوانده در مقابل ادعای خواهان دفاع موثری به عمل نیاورده است النهایه با توجه به مدارک ابرازی خواهان دعوای خواهان ثابت تشخیص به استناد ماده ۵۱۵- ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از تاریخ ۱۳۸۷/۴/۹ لغایت صدور و اجرای حکم ماهیانه مبلغ ده هزار ریال طبق ماده ۴ قرارداد اجاره مذکور، اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۸۸/۴/۹ لغایت اجرای حکم به استناد بند ۱۴- ۶ ماده ۶ قرارداد مذکور روزانه ۵۰۰/۰۰۰ ریال که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد و پرداخت خسارت طبق نظریه کارشناس به مبلغ ۱۴/۹۹۰/۰۰۰ ریال و پرداخت هزینه‌های شارژ معوقه تا تاریخ ۱۳۹۱/۶/۳۰ بابت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید در خصوص دادخواست م.الف. به طرفیت س.م. با وکالت ف.ف. به خواسته مطالبه پرداخت قبض تلفن و شارژ معوقه از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱ لغایت اجرای حکم با توجه به استرداد دعوی در این قسمت از خواسته از ناحیه خواهان به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری - شهسواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.م. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۰۰۰۹۴ که به‌ موجب آن به پرداخت اجور معوقه از تاریخ ۱۳۸۷/۴/۹ لغایت صدور و اجرای حکم ماهیانه به مبلغ ده هزار ریال و پرداخت اجرت‌المثل از تاریخ ۱۳۸۸/۴/۹ لغایت اجرای حکم از قرار هر روز پانصد هزار ریال و پرداخت هزینه‌های شارژ معوقه و کلیه خسارات طبق تعرفه قانونی محکوم شده‌اند با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه جهت انتفاع و استفاده از ملک متنازع‌فیه مبلغی به عنوان رهن و توثیق تحویل تجدیدنظرخوانده داده و این مبلغ نوزده میلیون تومان اعلام و تصریح گردیده و نظر به اینکه اساساً تخلیه ملک زمانی باید تحقق پیدا کند که مبلغ موضوع رهن به مستأجر اعاده گردد و با توجه به اینکه هنوز مبلغ مورد نظر از طرف موجر به مستأجر اعاده نشده و با توجه به‌ مراتب مرقوم چون که شرط تخلیه ملک مبحوث‌عنه پرداخت مبلغ رهن است و در مانحن فیه از طرف تجدیدنظرخوانده این مبلغ پرداخت نشده و در واقع ایشان به تعهد خود عمل نکرده‌اند و نظر به اینکه تعهدات متداعیین (موجر و مستأجر) تعهداتی طرفینی است که عدم انجام هر کدام عدم انجام دیگری را هم توجیه می‌نماید و با توجه به آنچه مذکور افتاد دعوای خواهان اولیه بر اساس مقررات مطرح نگردیده علی‌ای‌حالٍ تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با رعایت ماده ۲ قانون مارالذکر قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌دارد، این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۷دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صیدی- امامی