تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۶۵۱

پیام: طرح دعوی خسارت و اجرت المثل به طرفیت مالک رسمی مسموع نیست؛ بنابراین در صورتی که منتقل کننده ملک، نسبت به این امور ادعایی دارد باید پیش از انتقال رسمی و یا در زمان تنظیم سند، آن را مطرح کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص خواسته خواهان‌ها محکومیت خوانده به پرداخت خسارت (بهای عرصه و اعیان اراضی تحت اشغال خوانده به پلاک ثبتی... با جلب نظر کارشناس و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۶۱/۱/۱ لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی است با توجه به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی شماره... مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره ثبت اسناد و املاک... ملک مورد نظر به نام خوانده ثبت و سند صادر گردیده است و طرح دعوی خسارت و اجرت‌المثل به طرفیت مالک رسمی ملک فاقد توجیه قانونی می‌باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت فعلی (مالکیت خوانده) قابل استماع ندانسته استناداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید، رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ف.الف.، خ.ف. و آقای ح.الف. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۸۲۱مورخه ۱۳۹۳/۹/۲۹ شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی مطالبه بهای عرصه و اعیان و اجرت‌المثل ایام تصرف تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی... به دلیل مالکیت رسمی تجدیدنظرخوانده قرار رد دعوی صادر گردیده است به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را به دنبال داشته باشد زیرا تجدیدنظرخواهان‌ها هر ادعایی داشته‌اند می‌بایست در هنگام انتقال سند رسمی به نام تجدیدنظرخوانده مطرح می‌‌کرده‌اند و حالیه با توجه به اینکه سند مالکیت به نام تجدیدنظرخوانده می‌باشد و مالکیتی به عنوان باقی‌مانده هم برای تجدیدنظرخوهان‌ها بجای نمانده است در وضعیت فعلی اجابت خواسته‌های مطرح شده امکان استماع ندارد علی‌هذا با رد اعتراض و به استناد ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد، این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امامی- یادگاری