دعوای ابطال سند طلاق به جهت جعل امضاء زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر زوج در دفترخانه جهت امضا سند طلاق حاضر و دفتر را امضا کرده است، جعل امضا وی توسط زوجه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش از دفتر دادگاه، موجب ابطال طلاق واقع شده نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.پ. با وکالت آقای م.ز. و آقای ح.ح. و م.ز. به طرفیت خانم م.ص. به خواسته ابطال سند طلاق به جهت اینکه خوانده با تقلب گواهی عدم امکان سازش را از دفتر دادگاه گرفته است و به جای موکل امضا کرده است و این مطلب توسط کارشناس خط تشخیص داده شده است گرچه موکل خود در دفترخانه حضور یافته است و سند طلاق را امضا کرده است ولی به جهت اینکه خوانده در گرفتن گواهی عدم امکان سازش از دفتر دادگاه مرتکب جعل شده است تقاضای ابطال سند طلاقیه را دارم دادگاه صرف‌نظر از اینکه خوانده در جلسه حضور نیافته است و دفاعی را ارائه نکرده است با عنایت به اینکه شخص خواهان در دفترخانه حضور یافته و سند طلاق را امضا کرده است این امر حکایت از رضایت وی به طلاق دارد و ارتکاب عمل جعل توسط خوانده در گرفتن گواهی عدم امکان سازش از دفتر دادگاه بر فرض ثبوت ارتباطی به موضوع ندارد لذا خواسته خواهان بلادلیل بوده و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌گردد این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پیرعباسی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. با وکالت آقایان ح.ح. و م.ز. به طرفیت خانم م.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/06 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال ثبت واقعه طلاق توافقی صادر شده است تجدیدنظرخواه در این مرحله دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه شود ارائه نکرده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - نجفی رسا

منبع
برچسب‌ها