رای شماره 124 مورخ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 124

تاریخ دادنامه: 19/2/1396

کلاسه پرونده: 95/816

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا شاه رجبیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 الی 8 تعرفه 112T -12/11/1392 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص برقراری عوارض کسر پارکینگ در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: 1- به موجب تعرفه 112t سال 1393 شورای اسلامی شاهین شهر عوارض حذف و کسر پارکینگ تصویب شده است.

2- در پرونده کلاسه 95/816 هیات عمومی، آقای غلامرضا شاه رجبیان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آراء هیات عمومی به شماره دادنامه های 1477 الی 1481-12/12/1386 و 770-18/10/1391 و 116-23/2/1392 مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای مختلف متضمن ممنوعیت وضع عوارض حذف و کسر پارکینگ رعایت نشده است و با لحاظ آرای مذکور و در اجرای حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال مصوبه مذکور را درخواست کرده است.

3- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود پرونده را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع به هیات عمومی ارجاع می کند.

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه 112 T

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه: 3400/ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: 12/11/1392

موضوع تعرفه: عوارض کسر یک واحد پارکینگ، عوارض حذف یک واحد پارکینگ

معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد

ردیف

نوع کاربری

عوارض کسر پارکینگ

عوارض حذف پارکینگ

ردیف

نوع کاربری

عوارض کسر پارکینگ

عوارض حذف پارکینگ

1

مسکونی و مجتمعهای مسکونی

A 60× G = T

A 90× G = T

5

مجتمعهای تجاری

A 97× G = T

A 150× G = T

2

آپارتمان

A 52× G = T

A 82× G = T

6

خدماتی

A 52× G = T

A 75× G = T

3

تجاری تک واحدی

A 90× G = T

A 125× G = T

7

اداری

A 30× G = T

A 60× G = T

4

تجاری خطی

A 90× G = T

A 125× G = T

8

سایر کاربریها

A 30× G = T

A 60× G = T

توضیحات محاسبه عوارض:

1- G فضای گردش پارکینگ می‌باشد که جهت واحدهای مسکونی و مجتمعهای مسکونی 25، آپارتمان 25، تجاری تک واحدی 35، تجاری خطی 30، مجتمعهای تجاری 35، خدماتی 25، اداری 35 و سایر کاربریها 25 مترمربع می‌باشد.

2- در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه التفاوت آن خواهند بود.

3- عوارض حذف پارکینگ با نظر واحد شهرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها بر طبق تعرفه حذف پارکینگ اخذ خواهد شد. ضمناً این گونه املاک مشمول عوارض کسر پارکینگ به صورت مجزا نخواهند شد.

4- منظور از کسر پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک (به غیر از مسکونی) به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تامین نماید.

5- منظور از حذف پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام به احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد.

6- هر واحد مسکونی و یا آپارتمان تا 180 مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌باشند که در صورت عدم تامین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا 180 مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تامین نمایند که در صورت عدم تامین، تعداد کسر پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد 180 و کسر آن از پارکینگ تامین شده به دست خواهد آمد.

7- در خصوص کسر پارکینگ تجاریهای تک واحدی و خطی بایستی متراژ کل اعیانی بر عدد 20 تقسیم و جهت مجتمعهای تجاری بر عدد 15 تقسیم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری کمتر باشد آن گاه تعداد واحدهای تجاری به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته شده و تعداد آن از تعداد پارکینگهای موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری بیشتر باشد آن گاه عدد به دست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقی مانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.

8- هر واحد خدماتی، اداری و سایر کاربریها تا 55 مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می‌باشند که در صورت عدم تامین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا 55 مترمربع زیربنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تامین نماید که در این صورت متراژ خالص کل خدماتی، اداری و سایر کاربریها بر عدد 55 تقسیم، اگر خارج قسمت از تعداد واحدها کمتر باشد آن گاه تعداد واحدها به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از تعداد پارکینگهای موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای خدماتی، اداری و سایر کاربریها بیشتر باشد آن گاه عدد به دست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقیمانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظرگرفته خواهد شد.

9- پس از مشخص شدن تعداد کسر پارکینگ، عدد به دست آمده در معادله محاسبه هر واحد کسر و یا حذف پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص خواهد شد که مالکین این گونه املاک ملزم به واریز آن به حساب شهرداری خواهند بود.

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر شاهین شهر خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کنند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 1477 الی 1481-12/12/1386، 770-18/10/1391 و 116-23/2/1392 عوارض حذف و کسر پارکینگ در فرض رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون تبصره 5 ماده 10 قانون شهرداری، مغایر قانون شناخته شده و ابطال شده است. با توجه به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض به دلالت بند 3 آن مبنی بر اینکه «عوارض حذف پارکینگ با نظر واحد شهرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها بر طبق تعرفه حذف پارکینگ اخذ خواهد شد. ضمناً این گونه املاک مشمول عوارض کسر پارکینگ به صورت مجزا نخواهد شد.» از مصادیق آراء پیش گفته هیات عمومی شناخته نشد، بنابراین موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال این مصوبه در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وجود ندارد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع