رای شماره 125 مورخ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 125

تاریخ دادنامه: 19/2/1396

کلاسه پرونده: 95/1248

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شورای اسلامی شهر شاهین شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 116 t شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای اجرا در سال 1393 در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: 1- به موجب تعرفه 116 tشورای اسلامی شهر شاهین شهر برای اجرا در سال 1393 عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی به تصویب رسیده است.

2- آقای غلامرضا شاه رجبیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه مذکور در قسمت تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، خدماتی و اداری را درخواست کرده و مدعی است در تصویب این مصوبه مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 438 و 437-25/6/1386 و 563-8/12/1390 و 4-14/1/1391 و 247-2/5/1391 رعایت نشده است زیرا به موجب آن آراء اخذ هرگونه عوارض و یا واگذاری قسمتی از زمین به نحو رایگان برای تغییر کاربری املاک مغایر قانون شناخته شده است.

3- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه موضوع تابع حکم ماده 92قانون فوق الذکر است، با رسیدگی به پرونده در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه 116 T

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه: 3400/ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: 12/11/1392

موضوع تعرفه: عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی

معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد

ردیف

تغییر کاربری مسکونی به

عوارض تغییر کاربری

1

تجاری

A 130× G = T

2

خدماتی

A 65× G = T

3

اداری

A 25× G = T

4

صنعتی

A 26× G = T

5

مختلط

A 100× G = T

6

سایر کاربریها

A 45× G = T

توضیحات محاسبه عوارض:

1- منظور از S متراژ کل عرصه می‌باشد.

2- پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم رعایت مقررات شهرسازی می‌باشد.

3- منظور از مختلط عرصه ای است که ه رواحد آن دارای چند کاربری باشد.

4- کلیه املاک که تحت تاثیر اصلاح طرحهای کلی وجزئی تفصیلی و جامع قرار گرفته و کاربری آنها تغییر کند مشمول تعرفه تغییر کاربری در موقع درخواست شهرداری و یا دریافت هر نوع خواسته اعم از استعلام، صدور پروانه و... به قیمت زمان یوم الادا خواهند بود.

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر شاهین شهر خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 438 و 437-25/6/1386 و 563-8/12/1390 و 4-14/1/1391 و 247-2/5/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض یا واگذاری قسمتی از زمین به نحو رایگان برای تغییر کاربری املاک به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر شاهین شهر در تصویب تعرفه 116T مصوبه شماره 3400/ش-12/11/1392 با عنوان عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی، عوارض وضع کرده است، بنابراین تعرفه مذکور به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع