رای شماره 126 مورخ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 126

تاریخ دادنامه: 19/2/1396

کلاسه پرونده: 95/1282

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 جدول 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در سال 1395 در خصوص عوارض از اماکن درمانی - پزشکی در کاربری غیر مرتبط از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: 1- به موجب بند 2 جدول 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص عوارض از اماکن درمانی- پزشکی که در کاربری غیر مرتبط مشغول فعالیت هستند مقرر شده است که:

جدول 27: عوارض مکانهایی که در غیر کاربری موجود مشغول فعالیت هستند:

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

2

درمانی - پزشکی

⅔×p×s×t

2- آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواست تقدیمی در پرونده کلاسه 95/1282 هیات عمومی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد رای شماره 872-18/12/1387 هیات عمومی مراعات نشده است.

3- رئیس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر سنندج خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رای شماره 872-18/12/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر پرداخت مبالغی تحت عنوان تغییر بهره برداری بهداشتی درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت در آن به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سنندج در ردیف2 جدول 27 با عنوان عوارض مکانهایی که در غیر کاربری موجود مشغول فعالیت هستند مبادرت به تعیین عوارض درمانی - پزشکی کرده است، بنابراین ردیف 2 جدول 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سنندج به لحاظ مغایرت با رای هیات عمومی یاد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع