تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۹۳۷

پیام: درصورتی که قیم طفل (مادر) قصد داشته باشد وی را به سفر خارج از کشور ببرد و ولی قهری (جد پدری)، با این امر مخالف باشد؛ با طرح دعوی قیم به طرفیت ولی قهری و با سپردن وثیقه، اجازه خروج از کشور از سوی دادگاه صادر می‌شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص خانم ن.ت. با وکالت آقای ح.ش. به طرفیت آقای ق.ز. دائر به اخذ اجازه خروج از کشور صغیر ن.ز. متولد ۱۳۸۷/۴/۲۹ به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکله به دلیل فوت همسر قیم فرزند مشترک بوده چون قصد تشرف به خانه خدا را دارد و ولی قهری مخالف این موضوع می‌باشد خواستار اجازه خروج از کشور فرزند مشترک می‌باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خواهان و مستندات پیوست دادخواست و نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرک محکمه‌پسند بر رد دعوی اقامه نکرده است با قبول خواسته به استناد ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده اجازه خروج فرزند صغیر با پسران (سپردن) دو میلیارد ریال وثیقه صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی خانواده تهران - سیاه سرانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.ز. به طرفیت خانم ن.ت. از دادنامه شماره ۱۷۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ شعبه محترم ۲۷۸ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به اجازه خروج فرزند صغیر دختر به نام ن. متولد ۱۳۸۷/۴/۲۹ از کشور برای سفر حج توسط جد پدری و ولی قهری وی به درخواست مادر طفل با پرداخت وثیقه لازم صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌ مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را با این اصلاح که خروج برای یک‌ بار و جهت تشرف به حج می‌باشد تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق‌الذکر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علیمحمدی- غفاری